ttttt

2021-2022-es tanácshatározatok:

no.titledownload
41/2024privind modificarea tarifelor de salubrizare
în municipiul Gheorgheni
HCL

40/2024privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2024 şi estimări pentru anii 2025–2027HCL

39/2024privind aprobarea înființării activităţii finanţate integral din venituri proprii pe lângă unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială „Vaskertes” din municipiul GheorgheniHCL

38/2024pentru completarea H.C.L. nr.126/2023, privind aprobarea recalculării chiriei la locuințele din blocurile ANL, situate în municipiul Gheorgheni,
cartierul Florilor bl. 47 și bl. 48, județul Harghita
HCL

37/2024pentru modificarea H.C.L. nr.85/2023, privind aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Centrul Cultural Gheorgheni, cu modificările ulterioare prin
H.C.L. nr.156/2023, respectiv H.C.L. nr. 251/2023
HCL

36/2024privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2024HCL

35/2024privind mandatarea consilierilor locali în vederea aprobării Situaţiei financiare anuale a Societății Vitalissima S.R.L., încheiată la data de 31.12.2023,
și stabilirea repartizării profitului net
HCL

34/2024privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ HCL

33/2024privind aprobarea Metodologiei de acordare și a Criteriilor proprii pentru acordarea ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor comunitareHCL

32/2024privind alegerea președintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna aprilie 2024
HCL

31/2024privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2024 şi estimări pentru anii 2025–2027

HCL
HCL
HCL Rectificata
30/2024privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea Programului naţional „Masă sănătoasă” de acordare a unui suport alimentar beneficiarilor din școlile gimnaziale: „Kós Károly”, „Vaskertes” și „Fogarasy Mihály”
din Municipiul Gheorgheni

HCL
29/2024privind darea în administrare către Colegiul Tehnic Batthyány Ignác din municipiul Gheorgheni a unor imobile situate pe bulevardul Lacu Roșu nr.149,
aflate în domeniul public al U.A.T. Municipiul Gheorgheni

HCL
29/2024privind darea în administrare către Colegiul Tehnic Batthyány Ignác din municipiul Gheorgheni a unor imobile situate pe bulevardul Lacu Roșu nr.149,
aflate în domeniul public al U.A.T. Municipiul Gheorgheni

HCL
28/2024privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din primăria Municipiului Gheorgheni HCL
27/2024privind aprobarea Studiului de oportunitate privind dezvoltarea serviciului de transport public în Municipiul Gheorgheni,HCL
26/2024privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
25/2024privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului GheorgheniHCL
24/2024privind alegerea președintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna martie 2024
HCL
23/2024pentru modificarea H.C.L. nr.267/2023 privind aprobarea delegării gestiunii activității de eliminare, prin depozitare a deșeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase


HCL
22/2024pentru modificarea H.C.L. nr.259/2023, privind rezilierea Contractului de delegare al serviciului public de salubrizare din municipiul Gheorgheni și obligarea prestatorului la asigurarea continuității serviciuluiHCL
21/2024pentru modificarea H.C.L. nr.8/2024, privind participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru copii/tineri instituţionalizaţi sau aflaţi la asistenţi maternali profesioniştiHCL
20/2024pentru modificarea H.C.L. nr.7/2024 privind participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru persoanele adulte internate în centre de îngrijire și asistență socială


HCL
19/2024privind modificarea și completarea H.C.L. nr.5/2024 pentru reducerea cu 10 % a numărului maxim de posturi și modificarea unor state de funcții

HCL
18/2024pentru completarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
17/2024pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea Devizului general cumulat și defalcat refăcut al obiectivului de investiție Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1,Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundata a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) pentru blocurile de locuit din municipiul Gheorgheni: Cartierul Bucin bl.2,20, Cartierul, Str, Spitalului bl. A, bl. IPEG, Cartierul Florilor bl. 19HCL
16/2024privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale finanțiate dein bugetul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru anul 2024HCL
15/2024privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor ANL, situate în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor, blocurile nr.47 și 48, județul HarghitaHCL
14/2024privind darea în administrare către Centrul Cultural Gheorgheni a apartamentului nr. 1 din imobilul situat în Piața Libertății nr.22, înscris în C.F. nr. 52690-C1-U1 GheorgheniHCL
13/2024pentru actualizarea Devizului general aferent proiectului cu titlu
„Eficientizarea energetică a Casei de cultură din Municipiul Gheorgheni”,
cod SMIS 115023,
HCL
12/2024pentru actualizarea Devizului general aferent proiectului cu titlu „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejer David nr. 7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9-11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10, 20, 23, 24, 12”, cod SMIS: 137450, HCL
11/2024pentru actualizarea Devizului general aferent proiectului cu titlu
„Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11, 3”, cod SMIS: 137449,
HCL
10/2024privind însuşirea Documentaţiei cadastrale în vederea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul situat în Piața Libertății nr. 23, municipiul GheorgheniHCL
HCL Rectificare

9/2024pentru actualizarea Devizului general aferent proiectului cu titlu
„Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni”,
Cod SMIS 124164
HCL
8/2024privind participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru copii/tineri instituţionalizaţi sau aflaţi la asistenţi maternali profesioniştiHCL
7/2024privind participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru persoanele adulte internate în centre de îngrijire și asistență socialăHCL
6/2024privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali
ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2024
HCL
5/2024pentru reducerea cu 10 % a numărului maxim de posturi și modificarea unor state de funcțiiHCL
4/2024privind alegerea președintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna februarie 2024
HCL
3/2024privind solicitarea de transmitere a sectorului din drumul național DN12C 2+630 - 4+950 , aflat în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni , județul Harghita, în administrarea Ministerului Transporturilor și InftrastructuriiHCL
2/2024privind modificarea Actului constitutiv al Societății Vitalissima SRL din GheorgheniHCL
1/2024privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la sfârșitul anului 2023HCL
269/2023privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Gheorgheni pe anul 2023
HCL
268/2023privind actualizarea Devizului general aferent proiectului cu titlul: „Reabilitarea străzilor Miron Cristea, Fejér David, Rozelor și Constructorilor din Municipiul Gheorgheni”HCL
267/2023privind aprobarea delegării gestiunii activității de eliminare, prin depozitare a deșeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloaseHCL
266/2023privind aprobarea organizării reţelei şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza municipiului Gheorgheni, pentru anul şcolar 2024 – 2025HCL
265/2023privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul nr. 1029/27.02.2023 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală din unităţile
sanitare de învăţământ
HCL
265/2023privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul nr. 1029/27.02.2023 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală din unităţile
sanitare de învăţământ
HCL
264/2023privind aprobarea Devizului general actulaizat aferent proiectului cu titlu "Ecologizarea stațiunii turistice lacu Roșu și dezvoltarea infrastructurii pentru turism - Etapa I, a) Sistem de alimentare cu apă potabilă și b) Sistem de canalizare"HCL
263/2023privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2023HCL
262/2023privind aprobarea Studiului de oportunitate privind identificarea soluţiilor de delegare a gestiunii activităţii de măturat spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, respectiv activităţii de curăţare şi transportul zăpezii şi menţinerea în funcţiune a căilor de circulaţie pe timp de polei sau de îngheţ din cadrul Serviciului comunitar de utilitate publică „SALUBRIZARE”, respectiv atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii activităţilor către Societatea Vitalissima S.R.L. GheorgheniHCL
261/2023pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni şi al serviciilor publice subordonate
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni
HCL
260/2023privind analizarea şi aprobarea execuţiei bugetului local
al Municipiului Gheorgheni aferentă trimestrului IV al anului 2023
HCL
259/2023privind rezilierea Contractului de delegarea al serviciului public de salubrizare
din municipiul Gheorgheni și obligarea prestatorului la
asigurarea continuității serviciului
HCL
258/2023privind aprobarea Listei de prioritate în vederea repartizării locuinţelor
destinate tinerilor, construite în municipiul Gheorgheni de către
Agenţia Naţională pentru Locuinţe
HCL
257/2023privind solicitarea de transmitere a sectorului din drumul național DN12C km 2+630 – 6+00, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita, în administrarea
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
HCL
256/2023privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie
a administratorilor Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni,
și prelungirea mandatului administratorului actual
HCL
255/2023privind modificarea și completarea Actului constitutiv al
Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni
HCL
254/2023privind aprobarea modelul contractelor de furnizare energie termică la nivelul Municipiului Gheorgheni, pe tipuri de utilizatori și branșamenteHCL
253/2023privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și
a Regulamentului de organizare și funcționare al
Spitalului Municipal Gheorgheni
HCL
252/2023privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale, pe anul 2024
HCL
251/2023pentru modificarea H.C.L. nr.85/2023, privind aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Centrul Cultural Gheorgheni, cu modificarea ulterioară
prin H.C.L. nr.156/2023
HCL
250/2023privind propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanelor îndreptățite a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, strada Câmpului nr.7, județul Harghita, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
HCL
249/2023privind darea în administrare către Școala Gimnazială „Fogarasy Mihály” din municipiul Gheorgheni a imobilului denumit „Clădire Grădiniță cu teren aferent”, situat în municipiului Gheorgheni, strada Kossuth Lajos nr.22, județul Harghita,
aflat în domeniul public al U.A.T. Municipiul Gheorgheni
HCL
248/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna ianuarie 2024

al U.A.T. Municipiul Gheorgheni
HCL
247/2023privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Gheorgheni pe anul 2023
HCL
246/2023privind aprobarea privind aprobarea prelungirii termenului de implementare ca proiect nefuncțional cu titlul: „Eficientizarea energetică a Casei de cultură din Municipiul Gheorgheni”, cod SMIS 115023, asumarea cheltuielilor în scopul finalizării integrale a proiectului în conformitate cu OUG. 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020HCL
245/2023privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului etapizat cu titlul: „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejer David nr.7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9-11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10, 20, 23, 24, 12”, cod SMIS: 137450, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integraleHCL
244/2023privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului etapizat cu titlul: „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11, 3”, cod SMIS: 137449, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integraleHCL
243/2023privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului etapizat cu titlul: „Reconfigurarea infrastructurii urbane în municipiul Gheorgheni”, Cod SMIS 124164, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integraleHCL
242/2023privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului etapizat cu titlul: „Reabilitarea terenului de sport și a internatului Liceului Tehnologic Fogarasy Mihály
din municipiul Gheorgheni”, cod SMIS: 124204, în cadrul Programului Regional Centru
2021-2027 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale
HCL
241/2023privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Gheorgheni pe anul 2023
HCL
240/2023privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare prin atribuire directă al activității de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice în municipiul Gheorgheni nr.11892/30.08.2018HCL
239/2023privind acordarea distincţiei PRO URBE
a Municipiului Gheorgheni Babos Miklos
HCL
238/2023privind acordarea Titlului de
CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI GHEORGHENI Szilassy Zoltan
HCL
237/2023privind adoptarea unor măsuri la nivelul stațiunii Lacu RoșuHCL
236/2023privind modificarea și completarea Actului constitutiv al
Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni
HCL
235/2023privind aprobarea recoltării/valorificării masei lemnoase pe picior provenit din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, anul de producție 2023, și stabilirea prețurilor de pornire la licitație/negociereHCL
234/2023privind aprobarea Planului de măsuri cu orizont de timp anul 2023, pentru reducerea graduală a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei din municipiul GheorgheniHCL
233/2023privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului GheorgheniHCL
232/2023pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale, aflate în domeniul public al Municipiului GheorgheniHCL
231/2023pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în administrarea Municipiului GheorgheniHCL
230/2023privind stabilirea Criteriilor și punctajului pentru repartizarea locuințelor
din fondul locativ de stat, aflat în administrarea Municipiului Gheorgheni
HCL
229/2023privind aprobarea Actului adițional la Contractul nr.1029/27.02.2023 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, aprobat prin H.C.L. nr.53/2023HCL
228/2023pentru modificarea Programului de activitate al
Centrului Cultural Gheorgheni
HCL
227/2023privind însușirea documentațiilor cadastrale ale unor imobile, situate la municipiul Gheorgheni, stațiunea Lacu Roșu, județul Harghita, în vederea înscrierii provizorie în cărțile funciare HCL
226/2023privind modificarea Statului de funcții al
Spitalului Municipal Gheorgheni
HCL
225/2023privind darea în administrare către Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” din municipiul Gheorgheni a imobilului denumit „Clădire Aripa Nouă Liceul Teoretic Sfântu Nicolae”, situat pe bld. Lacu Roșu nr.3-5, aflat în domeniul public al
U.A.T. Municipiul Gheorgheni
HCL
224/2023privind propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanelor îndreptățite a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, strada Gábor Áron nr.13, județul Harghita, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
HCL
223/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna decembrie 2023
HCL
222/2023privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Gheorgheni pe anul 2023
HCL
221/2023privind aprobarea tipului de suport alimentar, precum și
modalitatea de distribuire a acestora preşcolarilor şi elevilor Şcolii Gimnaziale „Vaskertes” din Gheorgheni
HCL
220/2023privind aprobarea tipului de suport alimentar, precum și
modalitatea de distribuire a acestora preşcolarilor şi elevilor Şcolii Gimnaziale „Kós Károly” din Gheorgheni
HCL
219/2023privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 26.853.419,72 lei pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes localHCL
218/2023privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Gheorgheni pe anul 2023
HCL
217/2023privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul III al anului 2023HCL
216/2023privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuinţelor sociale, aflate în domeniul public al Municipiului Gheorgheni

HCL
215/2023pentru modificarea H.C.L. nr.135/2023, privind aprobarea situaţiei financiare a Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, aferente exercițiului financiar
pe anul 2022

HCL
214/2023pentru revocarea H.C.L. nr.187/2023, privind oportunitatea planului urbanistic zonal inițiat pentru „Construire centru comercial bricolaj, depozit oţel, amenajare parcare şi spaţiu verde” în municipiul Gheorgheni, b-dul Frăţiei, fnHCL
213/2023privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între U.A.T. Municipiul Gheorgheni și Spitalul Municipal Gheorgheni

HCL
212/2023privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între U.A.T. Municipiul Gheorgheni și Fundația „Sfântul Francisc” cu sediul în municipiul Deva HCL
211/2023privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între U.A.T. Municipiul Gheorgheni și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

HCL

210/2023privind modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului „Tarisznyás Márton”
din Gheorgheni

HCL

209/2023privind însușirea Documentației tehnice cadastrale de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Lacu Roșu nr.16, județul Harghita

HCL

208/2023privind însușirea Documentației cadastrale a terenului intravilan în suprafață de 1066 mp, situat în municipiul Gheorgheni, județul Harghita, în vederea evidențierii în cartea funciară, respectiv abrogarea H.C.L. nr.179/2023

HCL

207/2023privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior provenit din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, anul de producție 2023,
și stabilirea prețurilor de pornire la negociere

HCL

206/2023pentru completarea H.C.L. nr.193/2023, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Gheorgheni, pentru anul şcolar 2023–2024HCL

205/2023privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni,
și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, începând cu data de 01 octombrie 2023


HCL

204/2023privind propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanei îndreptățite a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, strada Mocirlei nr.38, județul Harghita, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HCL

203/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna noiembrie 2023

HCL

202/2023pentru modificarea și completarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni şi al serviciilor publice subordonate
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni
HCL

201/2023privind însușirea Documentației tehnice cadastrale de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Gheorgheni,
bulevardul Lacu Roșu nr.32, județul Harghita
HCL

200/2023privind încetarea, prin acordul părţilor, a Contractului de finanţare nr. 6460/22.12.2020 aferent proiectului: Reabilitarea Colegiului Tehnic
„Batthyány Ignác", din municipiul Gheorgheni – Cod SMIS 124205
HCL

199/2023privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții:
„Consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea patinoarului artificial, strada Stadionului, nr.11, municipiul Gheorgheni, județul Harghita”,
respectiv abrogarea H.C.L. nr.172/2022
HCL

198/2023privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: „Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea patinoarului artificial, strada Stadionului nr.11, municipiul Gheorgheni, judetul Harghita”, respectiv abrogarea H.C.L. nr.68/2022HCL

197/2023privind aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Teatrul Figura Stúdió din GheorgheniHCL
HCL
196/2023pentru modificarea Programului de activitate al
Centrului Cultural Gheorgheni
HCL
195/2023privind aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Municipală din GheorgheniHCL
HCL
194/2023privind aprobarea înființării unei linii de gardă în specialitatea
medicină de urgenţă în cadrul CPU la nivelul Spitalului Municipal Gheorgheni
HCL
193/2023privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în unităţile
din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Gheorgheni, pentru anul şcolar 2023–2024
HCL
192/2023privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni
în consiliile de administraţie ale unităților de învăţământ preuniversitar de stat din Gheorgheni, pentru anul şcolar 2023–2024
HCL
192/2023privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni
în consiliile de administraţie ale unităților de învăţământ preuniversitar de stat din Gheorgheni, pentru anul şcolar 2023–2024
HCL
191/2023privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Gheorgheni a imobilului denumit Unitatea individuală nr. 2, din incinta imobilului situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăţiei nr. 23, județul HarghitaHCL
190/2023privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Gheorgheni a imobilului denumit Unitatea individuală nr. 2, din incinta imobilului situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăţiei nr. 23, județul HarghitaHCL
189/2023privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Gheorgheni a imobilului denumit Centrul Social pentru educarea romilor şi categoriilor de cetăţeni defavorizaţi din municipiul GheorgheniHCL
188/2023privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Gheorgheni a imobilului denumit „Grădinița nr. 8”, situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Bucin bl.1/B, județul HarghitaHCL
187/2023privind oportunitatea planului urbanistic zonal inițiat pentru „Construire centru comercial bricolaj, depozit oţel, amenajare parcare şi spaţiu verde”
în municipiul Gheorgheni, b-dul Frăţiei, fn
HCL
186/2023pentru modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.22/2017, privind stabilirea normativelor proprii de consum combustibil pentru Consiliul Local, serviciile publice subordonate acestuia şi Primăria Municipiului Gheorgheni,
cu modificările şi completările ulterioare
HCL
185/2023privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Gheorgheni a imobilului denumit „Grădinița nr. 9”, situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Bucin bl.15/A, județul HarghitaHCL
184/2023privind darea în administrare către Colegiul Tehnic Batthyány Ignác din municipiul Gheorgheni a imobilului denumit „Internat Școlar”, situat pe strada Kossuth Lajos nr.38/A, județul Harghita, aflat în domeniul public al U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
183/2023privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului GheorgheniHCL
182/2023privind actualizarea inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al U.A.T. Municipiul Gheorgheni, județul HarghitaHCL
181/2023privind atestarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Municipiului Gheorgheni, județul Harghita
HCL
180/2023privind însuşirea Documentaţiei cadastrale în vederea actualizării cărţii funciare a imobilului situat pe str. Băii, nr. 7, municipiul Gheorgheni, județul HarghitaHCL
179/2023privind însușirea Documentației cadastrale în vederea actualizării cărții funciare a imobilului – drumul din str. Băii, municipiul Gheorgheni, județul HarghitaHCL
178/2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire casă de locuit, Anexă gospodărească, garaj, și împrejmuire – municipiul Gheorgheni, str. Exterioară f.n., județul HarghitaHCL
177/2023privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Gheorgheni pe anul 2023
HCL
HCL
176/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna octombrie 2023
HCL
175/2023privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2023HCL
174/2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru amenajare pârtie de schi și anexe, în municipiul Gheorgheni, postata Loduj, județul HarghitaHCL
173/2023privind aprobarea asocierii U.A.T Municipiul Gheorgheni între U.A.T. Județul Harghita, prin Consiliului Județean Harghita, și Muzeul Tarisznyás Márton în vederea realizării în comun a investiției „Reparații capitale în moara Tinka din Gheorgheni după situația de urgență cauzată de prezența Merulius Lacrymans / Serpula Lacrymans”HCL
172/2023privind arondarea Creșei Municipale Gheorgheni
la Școala Gimnazială „Kós Károly” din Gheorgheni
HCL
171/2023privind aprobarea proiectului „Modernizare prin digitalizare a Spitalului Municipal Gheorgheni” , a cheltuielilor legate de proiect si a Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Gheorgheni și Spitalul Municipal Gheorgheni, în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare si Rezilienţă, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publiceHCL
170/2023privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare prin atribuire directă al activității de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice în municipiul Gheorgheni nr.11892/30.08.2018HCL
169/2023privind însușirea Documentației cadastrale a unor imobile, situate la stațiunea Lacu Roșu, municipiul Gheorgheni, județul Harghita, în vederea evidențierii în cărțile funciare a dreptului de proprietate publică al Municipiului GheorgheniHCL
168/2023privind aprobarea prelungirii, prin act adițional,
a Contractului de închiriere nr. 6477 din 27.09.2002
HCL
167/2023pentru modificarea H.C.L. nr.155/2023, privind numirea unui administrator provizoriu la Societatea Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni până la organizarea procedurii de selecţie a administratorilorHCL
166/2023privind aprobarea modelul contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul municipiului GheorgheniHCL
HCL

165/2023privind modificarea și completarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Municipiului Gheorgheni, aprobat prin H.C.L. nr.144/2020HCL
164/2023privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Amenajare drum de legătură între DN12 şi strada Gării”HCL
163/2023privind avizarea Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport și operare a facilităților de transfer/tratare/depozitare deșeurilor, revizuit și a Documentației de atribuire, în vederea delegării prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale pe raza județului HARGHITA și de operare a stațiilor de transfer de la CORUND, MIERCUREA CIUC și a centrelor de colectare separată a deșeurilor de la TOPLIȚA, GHEORGHENI, BĂLAN, CORUND, MIERCUREA CIUC, CRISTURU SECUIESC, VLĂHIȚA și SÂNSIMION”HCL
HCL
HCL

162/2023privind însușirea Documentației cadastrale în vederea modificării limitelor de proprietate de pe strada Morii nr.1 și strada Stejarului din municipiul GheorgheniHCL
161/2023pentru aprobarea Regulamentului privind programarea cetăţenilor în vederea depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate/reşedinţăHCL
160/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna septembrie 2023
HCL
159/2023pentru aprobarea continuării investiției „Eficientizarea iluminatului public din Municipiul Gheorgheni” prin etapa a II-a HCL
158/2023privind organizarea unei comisii mixte de verificare
a situaţiei din staţiunea Lacu Roşu
HCL
157/2023privind aprobarea Programului de activitate al
Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2023
HCL
156/2023pentru modificarea H.C.L. nr. 85/2023 privind aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Centrul Cultural GheorgheniHCL
155/2023privind numirea unui administrator provizoriu
la Societatea Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni până
la organizarea procedurii de selecţie a administratorilor
HCL
154/2023privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale, pe anul 2023
HCL
153/2023privind abrogarea art.1 din H.C.L. nr. 65/2016 – privind dezmembrarea
unui imobil aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni –,
și radierea notării propunerii de dezlipire din Cartea Funciară nr. 52134 Gheorgheni
HCL
152/2023privind aprobarea recoltării/valorificării masei lemnoase pe picior provenit din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, anul de producție 2023,
și stabilirea prețurilor de pornire la negociere
HCL
151/2023privind aprobarea Documentației cadastrale de dezlipire a unui imobil
înscris în cartea funciară nr. 55754 Gheorgheni
HCL
150/2023privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Municipiului Gheorgheni în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita – Gheorgheni – Hargita-Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás , pentru anul 2023HCL
149/2023pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de tip ANL, aflate pe raza teritorială a Municipiului Gheorgheni și în administrarea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
148/2023privind darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare Gheorgheni a unor spații unor spații, în suprafaţă totală de 59,88 mp,
din imobilul situat în strada Carpați nr. 7, aflate în domeniul public
al U.A.T. Municipiul Gheorgheni
HCL
147/2023privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita, asupra unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni str. Carpaţi nr.7, judeţul Harghita, aflat în domeniul public al
Municipiului Gheorgheni
HCL
146/2023privind aprobarea numărului de burse lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social acordate pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022-2023, în instituţiile de învăţământ preuniversitar din municipiul GheorgheniHCL
146/2023privind aprobarea numărului de burse lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social acordate pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022-2023, în instituţiile de învăţământ preuniversitar din municipiul GheorgheniHCL
145/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna august 2023
HCL
144/2023privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul II al anului 2023HCL
143/2023privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Gheorgheni pe anul 2023
HCL
142/2023pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.73/2023, privind aprobarea Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici a proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1,Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundata a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) pentru blocurile de locuit din municipiul Gheorgheni: Cartierul Bucin bl.2, 20, Str. Spitalului bl. A, bl. IPEG, Cartierul Florilor bl. 19 HCL
141/2023privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Gheorgheni pe anul 2023
HCL
140/2023privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată și modificată
prin Legea nr.229/2023
HCL
139/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 14 iulie 2023
HCL
138/2023privind aprobarea încheierii unui act adițional la parteneriatul de implementare încheiat pentru pregătirea obiectivului de investiții „Actualizare Studiu de Fezabilitate și Proiect tehnic pentru obiectivul Varianta de ocolire Gheorgheni”bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria StatuluiHCL
137/2023pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 101/2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria StatuluiHCL
136/2023pentru modificarea H.C.L. nr. 82/2023 privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
135/2023privind aprobarea situaţiei financiare a Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, aferente exercițiului financiar, pe anul 2022 HCL
134/2023privind aprobarea Devizului general actualizat în data de 30.06.2023 al obiectivului de investiție „Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în Municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”HCL
133/2023privind aprobarea Devizului general actualizat în data de 30.06.2023 al obiectivului de investiție „Extindere şi modernizare reţea de canalizare menajeră în Municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”HCL
132/2023privind aprobarea documentaţiei tehnico economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea termică a Bibliotecii Municipale din Municipiul Gheorgheni str. Kossuth Lajos, nr. 25, jud. Harghita”HCL
131/2023privind aprobarea documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Reabilitarea termică a clădirii sediu secundar Primăria Municipiului Gheorgheni, Str. Carpați, Nr.7, judetul Harghita”HCL
130/2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiție “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din Municipiul Gheorgheni”HCL
129/2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiție “Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita”HCL
128/2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiție “Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita”HCL
127/2023Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2023,HCL
126/2023Proiect de hotărâre privind aprobarea recalculării chiriei la locuințele din blocurile ANL, situate în municipiul Gheorgheni, cart. Florilor bl. 47 și bl. 48, județul Harghita,HCL
125/2023Proiect de hotărâre privind restricționarea circulaţiei rutiere pe unor segmente de drumuri publice cu ocazia desfășurării Festivalului de Muzică Religioasă „FeltöltŐ”HCL
124/2023Proiect de hotărâre pentru actualizarea Devizului general la investiția„ Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni”, aprobat prin H.C.L. nr. 34/2020, cu modificarea ulterioară,HCL
123/2023Proiect de hotărâre privind stabilirea ariei compartimentului de incendiu al clădirii Patinoarului Artificial, situată în municipiul Gheorgheni str. Stadionului nr. 11, județul Harghita,HCL
122/2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Municipiul Gheorgheni,HCL
121/2023Proiect de hotărâre privind pentru reactualizarea Devizului general la Studiul de fezabilitate privind „Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului Gheorgheni” , aprobat prin HCL nr. 54/2020, actualizat prin H.C.L. nr.27/2022HCL
121/2023Proiect de hotărâre privind pentru reactualizarea Devizului general la Studiul de fezabilitate privind „Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului Gheorgheni” , aprobat prin HCL nr. 54/2020, actualizat prin H.C.L. nr.27/2022HCL
120/2023Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni nr.80/2023, privind acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit și acces la utilitățile publice către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Harghita – asupra unor terenuri aflate în domeniul public al Municipiului GheorgheniHCL
119/2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire a unor imobile aflate în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, înscrise în cărțile funciare nr.: 50641, 50640, 50639 GheorgheniHCL
118/2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale de dezlipire a unui imobil aflat în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, înscris în cartea funciară nr. 57646 Gheorgheni,HCL
117/2023Proiect de hotărâre privind clasificarea unui drum neclasificat ca drum de interes local din municipiul Gheorgheni, județul Harghita,HCL
116/2023Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice cadastrale de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat pe strada Carpați nr.7, din municipiul Gheorgheni, județul Harghita,HCL
115/2023Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Națională a Cadrelor Militare în rezervă și în retragere din Ministerul Afacerilor Interne – Filiala „Octavian C. Tăslăuanu„ Harghita – a unui spațiu din imobilul situat pe strada Carpați nr.8, aflat în domeniul public al U.A.T. Municipiul Gheorgheni,HCL
114/2023Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Gheorgheni, județul Harghita,HCL
113/2023Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Municipal Gheorgheni a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Lacu Roșu nr.7, județul Harghita, aflat în domeniul public al U.A.T. Municipiul Gheorgheni, precum și abrogarea unor articole din H.C.L. nr.11/2023,HCL
112/2023Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale ale unor imobile, „puncte de colectare deșeuri”, din municipiul Gheorgheni, județul Harghita, în vederea intabulării în cărțile funciare a dreptului de proprietate publică a municipiului GheorgheniHCL
111/2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire a unor imobile aflate în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, înscrise în cărțile funciare nr.: 61838, 61822, 61820 și 61842 Gheorgheni, HCL
110/2023Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire a unor imobile aflate în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, înscrise în cărțile funciare nr.: 57013 și 57011 GheorgheniHCL
109/2023Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr.183/2020, privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Gheorgheni,HCL
108/2023Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iulie 2023HCL
107/2023privind instituirea de restricții pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor si/sau a pietonilor, in vederea executării lucrărilor de „Extindere și modernizare reţea de canalizare menajeră în municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”HCL
106/2023privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul ”Achiziționarea de microbuze verzi pentru elevii din județul Harghita” de către UAT Municipiul Gheorgheni, în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și UAT-urile din județul Harghita, în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare, Componentei 15, Educaţie, Reforma 6, Investiția 10 „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”HCL
105/2023privind restricționarea circulației rutiere pe un segment de drum public
cu ocazia desfășurării slujbei de pelerini de sărbătoarea Rusaliilor
HCL
104/2023privind închiderea circulației rutiere pe unele tronsoane de drumuri publice din municipiul Gheorgheni, pentru executarea lucrărilor privind obiectivul de investiție „Extindere și modernizare reţea de canalizare menajeră în municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”HCL
103/2023privind aprobarea participării UAT Municipiul Gheorgheni prin asociere cu UAT Județul Harghita, la realizarea proiectului „Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”, respectiv asigurarea folosinței terenurilor pentru amplasarea noilor investitiiHCL
102/2023pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Grilei de salarizare a personalului Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni HCL
101/2023privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei,în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria StatuluiHCL
100/2023privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni,
și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, începând cu data de 01 iunie 2023
HCL
99/2023privind darea în administrarea Serviciului Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare Gheorgheni a unor imobile, centrale termice, aflate în domeniul public al U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
98/2023privind însușirea Documentației cadastrale a unor imobile din proprietatea publică al municipiului Gheorgheni, județul Harghita în vederea înscrierii în Carte Funciară HCL
97/2023privind aprobarea cuantumului de finanțare a programelor sportive prin Clubul Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”, pe anul 2023HCL
96/2023privind atestarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Municipiului Gheorgheni, județul Harghita
HCL
95/2023privind aprobarea Regulamentului referitor la alocarea de fonduri de la bugetul local al Municipiului Gheorgheni pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu activitate pe raza municipiului GheorgheniHCL
94/2023privind aprobarea cotizației de membru și a contribuțiilor Municipiului Gheorgheni în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare, pentru anul 2023HCL
93/2023privind aprobarea inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al U.A.T. Municipiul Gheorgheni, județul HarghitaHCL
92/2023privind însușirea Documentației tehnice cadastrale de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat pe strada Fabrica de Cărămidă nr.2, din municipiul Gheorgheni, județul Harghita, în vederea actualizării cărții funciareHCL
91/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iunie 2023
HCL
90/2023privind modificarea Organigramei Structurii organizatorice și a Statului de funcții al Spitalul Municipal GheorgheniHCL
89/2023privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețea de apă potabilă și canalizare menajeră, realizare de captare de rezervă de ape subterane și de suprafață în municipiul Gheorgheni,
judeţul Harghita”
HCL
88/2023privind aprobarea Acordului de parteneriatul între UAT Municipiul Gheorgheni și UAT Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției de interes public
„Reabilitarea și dezvoltarea parcului dendrologic Csíky-kert”
HCL
87/2023privind aprobarea participării Municipiului Gheorgheni la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru MediuHCL
86/2023privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Gheorgheni pe anul 2023
HCL
85/2023privind aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Centrul Cultural GheorgheniHCL
84/2023privind aprobarea deplasării unei delegaţii la sediul asociatului majoritar în cadrul Monturist SRL în vederea identificării unor soluţii comune cu administraţia locală Budapesta sector V, UngariaHCL
83/2023privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul I al anului 2023
HCL
82/2023privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, începând cu data de 01 mai 2023 HCL
81/2023pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2022HCL
80/2023privind acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit și acces la utilitățile publice către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Harghita – asupra unor terenuri aflate în domeniul public al Municipiului GheorgheniHCL
79/2023privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2022
HCL
78/2023privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi
a taxelor speciale, pentru anul 2024
HCL
77/2023privind aprobarea Strategiei de dezvoltare al Spitalului Municipal Gheorgheni pentru perioada 2021 – 2031, actualizat în decembrie 2022HCL
76/2023privind aprobarea reactualizării Strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termică a Municipiului GheorgheniHCL
75/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna mai 2023
HCL
74/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea şedinţei ordinare din data de 20 aprilie 2023
HCL
73/2023privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor techno-economici a proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliare din Municipiul Gheorgheni în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1HCL
72/2023privind restricționarea circulaţiei rutiere pe un segment de drum public cu ocazia desfășurării festivităților în cinstea echipei de hochei ,,Gyergyói Hoki Klub”HCL
71/2023privind mandatarea primarului Municipiului Gheorgheni în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în fața instanțelor de judecată
în cadrul Dosarului nr.401/234/2023
HCL
70/2023privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Doboș Cornelia şi vacantarea locului deținut de aceasta în Consiliul Local al municipiului Gheorgheni

HCL
69/2023privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Gheorgheni pe anul 2023

HCL
68/2023privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Gheorgheni pe anul 2023
HCL
67/2023privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior, provenit din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, anul de producție 2023, și stabilirea prețurilor de pornire la negociereHCL
66/2023privind completarea H.C.L. nr.16/2023, pentru împuternicirea Primarului U.A.T. Municipiul Gheorgheni pentru încheierea unei tranzacții extrajudiciară cu E-STAR CENTRUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ S.R.L. având ca obiect obligații pecuniare rezultate în urma Dosarului nr. 2238/96/2017HCL
65/2023privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ,,Harghita biblio digital Hub (HbdH)” în cadrul apelului de proiecte ”PNRR/2022, COMPONENTA 7 Transformare digitală, Operațiunea D. Competențe digitale Capital Uman și utilizarea internetului, INVESTIȚIA I17 Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” prin intermediul consorțiului al cărui lider va fi Consiliul Județean Harghita HCL
64/2023privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Pavilion–Boli Infecțioase – DALI”HCL
63/2023privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 83 unități de învățământ cu personalitate juridică și conexe din județul Harghita” de către UAT municipiul Gheorgheni în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, UAT-urile din județul Harghita, Clubul Sportiv Școlar Gheorgheni, Clubul Sportiv Școlar Odorheiu Secuiesc și Clubul Copiilor ”Cimbora” Odorheiu Secuiesc, în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație: Reforma 4., Investiția 13., Investiția 14, Reforma 5. Investiția 9. și Reforma 6. Investiția 11.HCL
62/2023privind aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Municipiul Gheorgheni cu Asociația Ocolul Silvic de regim Gheorgheni S.A în vederea participării în cadrul proiectului ,,Programul vizând educația și conștientizarea elevilor privind protecția mediului”HCL
61/2023modificarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului Figura Stúdió Színház – GheorghenilHCL
60/2023privind modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni și prelungirea mandatului administratorului actualHCL
59/2023privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
58/2023privind mandatarea președintelui de ședință al lunii în curs corespunzătoare pentru obținerea unor hotărâri
ai Adunării Generale al Asociaților Societății Monturist S.R.L.
HCL
57/2023pentru aprobarea Studiului de fezabilitate, cu elemente de DALI, privind obiectivul de investiție „Amenajare drum de legătură între DN12 şi strada Gării”HCL
56/2023 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Gheorgheni, situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăției nr.23, județul HarghitaHCL
55/2023privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului GheorgheniHCL
54/2023pentru abrogarea H.C.L. nr.134/2019, privind notarea dreptului de administrare asupra terenului înscris în C.F. nr.52766 GheorgheniHCL
53/2023privind încheierea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământHCL
52/2023privind mandatarea primarului Municipiului Gheorgheni în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în fața instanțelor de judecată în cadrul Dosarului nr.1771/234/2022HCL
51/2023privind însușirea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea pieţei dr. Jakab Antal şi a străzilor Băii şi Budai Nagy Antal din municipiul GheorgheniHCL
50/2023pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea imobilelor de către U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
49/2023privind propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanelor îndreptățite a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, strada Belchiei nr.9/A, județul Harghita, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,HCL
48/2023privind propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanelor îndreptățite a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, strada Belchiei nr.56, județul Harghita, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
47/2023privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2023HCL
46/2023privind propunerea de Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Municipiul GheorgheniHCL
45/2023privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna aprilie 2023HCL
44/2023privind prelungirea mandatului Comisiei speciale de analiză a situației patrimoniale a Societății Monturist S.R.L., respectiv de identificare a demersurilor necesare legate de acestea, constituite prin H.C.L. nr.124/2022,
cu modificările ulterioare
HCL
43/2023pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 20/2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000,00 lei,
pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local
HCL
42/2023pentru modificarea H.C.L. nr. 15/2023, privind aprobarea
Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare
HCL
41/2023privind darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare Gheorgheni a unor spații din imobilul situat în strada Carpați nr. 7,
aflate în domeniul public al U.A.T. Municipiul Gheorgheni
HCL
40/2023privind atestarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Municipiului Gheorgheni
HCL
39/2023privind mandatarea primarului Municipiului Gheorgheni în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în fața instanțelor de judecată
în cadrul Dosarului nr.138/96/2023
HCL
38/2023privind mandatarea primarului Municipiului Gheorgheni în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în fața instanțelor de judecată
în cadrul Dosarului nr. 1165/96/2022
HCL
37/2023privind aprobarea Planului de acțiune locală pentru incluziunea cetățenilor români de etnie romă din Municipiul Gheorgheni 2023-2027HCL
36/2023pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive din
Municipiul Gheorgheni
HCL
35/2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire case de locui t– în municipiul Gheorgheni, str. Progresului f.n., județul HarghitaHCL
34/2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare depozit modular cu birouri – municipiul Gheorgheni, str. Gábor Áron f.n., județul HarghitaHCL
33/2023privind însușirea Documentației cadastrale a unui teren intravilan, în suprafață de 729,00 mp, situat în municipiul Gheorgheni, județul Harghita, în vederea evidențierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică
al Municipiului Gheorgheni
HCL
32/2023privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei căsuțe de lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului Gheorgheni HCL
31/2023privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior, provenit din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, anul de producție 2022,
și stabilirea prețurilor de pornire la licitație/negociere
HCL
30/2023privind participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru copii/tineri instituţionalizaţi sau aflaţi la asistenţi maternali profesioniştiHCL
29/2023privind participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru persoanele adulte internate în centre de îngrijire și asistență socialăHCL
28/2023privind revocarea dreptului de administrare a Centrului Cultural Gheorgheni asupra unor căsuțe de lemn, aflate în domeniul privat al U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
27/2023Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna martie 2023
HCL
26/2023Privind aprobarea încheierii Protocoalelor de colaborare
între Municipiul Gheorgheni și Direcția de Sănătate Publică a Județului Harghita, Asociatia Centrul de Servicii Integrate – ACSI, UAT Joseni, UAT Voșlăbeni, UAT Suseni,
respectiv a Acordului de parteneriat între Municipiul Gheorgheni și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în scopul cooperării pentru înființarea Centrului Comunitar Integrat din Municipiul Gheorgheni în cadrul apelului PNRR din cadrul Ministerului Sănătății
HCL
25/2023Privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: ”Înființarea unui Centru Comunitar Integrat” prin depunerea cererii de finanțare în cadrul proiectului necompetitiv PNRR cod MS-0014, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componența: 12-Sănătate, Investiția: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate, și aprobarea valorii maxime eligibile a proiectuluiHCL
24/2023Pentru modificarea H.C.L. nr.124/2022, privind înființarea Comisiei speciale de analiză a situației patrimoniale a Societății Monturist S.R.L., respectiv de identificare a demersurilor necesare legate de acestea
HCL
23/2023Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Gheorgheni pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024–2026
HCL
22/2023Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru anul 2023HCL
21/2023Pentru completarea H.C.L. nr.208/2022, privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Municipiul Gheorgheni pentru implementarea proiectului
„HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

HCL
20/2023Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000,00 lei, pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes localprevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților
HCL
19/2023Privind acordarea mandatului special pentru Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „SIMD” Harghita, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Municipiul Gheorgheni a atribuțiilor prevăzute de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților
HCL
18/2023Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 10 februarie 2023
HCL
17/2023Completarea H.C.L. nr.12/2023, privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la sfârșitul anului 2022 în cadrul instituțiilor și serviciilor publice finanțate din venituri proprii și subvențiiHCL
16/2023Împuternicirea Primarului U.A.T. Municipiul Gheorgheni pentru încheierea unei tranzacții extrajudiciară cu E-STAR CENTRUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ S.R.L. având ca obiect obligații pecuniare rezultate în urma Dosarului nr. 2238/96/2017HCL
15/2023Aprobarea Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditareHCL
14/2023Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 25 ianuarie 2023HCL
13/2023Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul IV al anului 2022HCL
12/2023Aprobarea utilizării excedentului rezultat la sfârșitul anului 2022 în cadrul instituțiilor și serviciilor publice finanțate din venituri proprii și subvențiiHCL
11/2023Darea în administrare către Spitalul Municipal Gheorgheni a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Lacu Roșu nr.7, județul Harghita, aflat în domeniul public al U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
10/2023Aprobarea Actului adițional la Contractul nr.2582/17.02.2022 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământHCL
9/2023Aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023HCL
8/2023Aprobarea organizării reţelei şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza municipiului Gheorgheni, pentru anul şcolar 2023 – 2024HCL
7/2023Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local,pentru anul 2023, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze acţiuni sau lucrări de interes localHCL
6/2023Acceptarea donaţiei având ca obiect terenul în suprafață de 72,00 mp, situat în municipiul GheorgheniHCL
5/2023Acceptarea donației având ca obiect terenul în suprafață de 114,00 mp, situat în municipiul GheorgheniHCL
4/2023Aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului român în domeniul public al U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
3/2023Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – VSK GyergyóHCL
2/2023Modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții al Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – VSK GyergyóHCL
1/2023Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna februarie 2023HCL
215/2022Stabilirea prețului local al energiei termice practicat de Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
214/2022 - RNotă de Rectificare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2023HCL
214/2022Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2023HCL
213/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 27 decembrie 2022HCL
212/2022modificarea Statului de funcții al Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – VSK GyergyóHCL
211/2022Însușirea Documentației cadastrale a imobilului denumit ,,Grădina Dendrologică Csíky", aflat în domeniul public al U.A.T. Municipiul Gheorgheni, în vederea evidențierii în cartea funciarăHCL
210/2022Aprobarea Actului adiţional la Contractul de închiriere, încheiat cu Uniunea Democrată Maghiară din România, filiala Gheorgheni, privind folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în municipiul Gheorgheni, piaţa Libertăţii nr.23, judeţul HarghitaHCL
209/2022Aprobarea Regulamentului de funcționare a Sălii de sport „Basilides Tibor", aflat în administrarea Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó"HCL
208/2022Aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Municipiul Gheorgheni pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS", cod MySmis 130963HCL
207/2022Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, începând cu data de 01 ianuarie 2023HCL
206/2022Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022HCL
205/2022Modificarea Regulamentului serviciului public local de termoficare GheorgheniHCL
204/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna ianuarie 2023HCL
203/2022Aprobarea achiziționării de către U.A.T. Municipiul Gheorgheni a imobilului situat în municipiul Gheorgheni, strada Ghiocelului f.n., județul HarghitaHCL
202/2022Aprobarea tipului de suport alimentar acordat preşcolarilor şi elevilor Şcolii Gimnaziale „Vaskertes” din Gheorgheni în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii HCL
201/2022Aprobarea tipului de suport alimentar acordat preşcolarilor şi elevilor Şcolii Gimnaziale „Kós Károly” Gheorgheni în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii HCL
200/2022Aprobarea participării Spitalului Municipal Gheorgheni cu proiectul ,,Dotarea Spitalului Municipal Gheorgheni cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și a Acordului de parteneriatHCL
199/2022Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
198/2022Aprobarea Bilanţului termoenergetic pe conturul sistemului de transport și distribuție a Sistemului de Alimentare cu Energie termică pentru municipiul GheorgheniHCL
197/2022Aprobarea modificării Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2022HCL
196/2022Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
195/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 29 noiembrie 2022HCL
194/2022Acordarea distincției PRO URBE a Municipiului Gheorgheni
HCL
193/2022Acordarea Titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI GHEORGHENI
HCL
192/2022Aprobarea Actului adițional la Statutul Actualizat și modificat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni - Hargita-Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás HCL
191/2022Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne de 15.100.000,00 lei, în vederea asigurării cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile HCL
190/2022Aprobarea alocării ajutorului de minimis individual aferent anului 2022 pentru cofinanțarea activităților Asociaţiei Club Sportiv Fox HockeyHCL
189/2022Aprobarea alocării ajutorului de minimis individual aferent anului 2022 pentru cofinanțarea activităților Asociaţiei Club Sportiv Gyergyoi Hoki Klub – Club Sportiv Gheorgheni Hockey ClubHCL
188/2022Aprobarea stabilirea cantității de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici în municipiul Gheorgheni
HCL
187/2022Modificarea H.C.L. nr.172/2022, privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului, şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”HCL
186/2022Însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Lacu Roșu nr.3-5, județul HarghitaHCL
185/2022Aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Gheorgheni, județul Harghita, din România şi Municipiul Alaverdi, Provincia Lori din Republica ArmeniaHCL
184/2022Aprobarea Acordului de înfrățire între Municipiul Gheorgheni, Județul Harghita, din România şi Orașul Dombovár, districtul Dombóvár, Județul Tolna din UngariaHCL
183/2022Aprobarea restricționarea circulaţiei rutiere pe un segment de drum public cu ocazia organizării și desfășurării Festivalului culinar în cadrul Zilelor Sfântu NicolaeHCL
182/2022Aprobarea tarifelor de folosire/chiria spaţiilor aflate în administrarea Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”, respectiv abrogarea H.C.L. nr.162/2015, cu modificarea ulterioarăHCL
181/2022Modificarea Hotărârii Consiliului Local Gheorgheni nr.100/2021, privind aprobarea participării Municipiului Gheorgheni la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul MareHCL
180/2022Aprobarea cuantumului cotizației de membru a Municipiului Gheorgheni către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare, pe anul 2022HCL
179/2022Aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior, provenit din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, anul de producție 2022, și stabilirea prețurilor de pornire la licitație/negociereHCL
178/2022Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în Consiliul de Administrație al Creșei Municipale Gheorgheni, pe anul școlar 2022–2023HCL
177/2022Aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2022-2023, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, municipiul GheorgheniHCL
176/2022Revocarea H.C.L. nr.60/2022, privind intenția de denunțare unilaterală a Contractului de concesiune nr.3987/24.06.2003HCL
175/2022Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Stabilire zonă funcţională de locuit şi funcţiuni complementare cu regim mare de înălţime în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăției f.n., județul HarghitaHCL
174/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna decembrie 2022HCL
173/2022Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul III al anului 2022HCL
172/2022Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului, şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”HCL
171/2022Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Gheorgheni, situate pe strada Stadionului nr. 11, municipiul GheorgheniHCL
170/2022Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
169/2022Completarea H.C.L. nr.149/2022, privind prelungirea mandatului administratorului unic al Societăţii Vitalissima S.R.L. din GheorgheniHCL
168/2022Mandatarea primarului Municipiului Gheorgheni în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în fața instanțelor de judecată în cadrul Dosarului nr.1132/96/2022HCL
167/2022Mandatarea primarului Municipiului Gheorgheni în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în fața instanțelor de judecată în cadrul Dosarului nr.1285/96/2022HCL
166/2022Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2022HCL
165/2022Aprobarea unor măsuri organizatorice cu privire la Creșa Municipală GheorgheniHCL
164/2022Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafețe din incinta imobilului, situat în municipiul Gheorgheni, bld. Frăției nr.23, aflat în proprietatea privată a Municipiului Gheorgheni HCL
163/2022Darea în administrare pentru Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare Gheorgheni a rețelei de alimentare cu apă, situat la stațiunea Lacu-Roșu, aflat în domeniul public al U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
162/2022Darea în administrare pentru Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare Gheorgheni a unor părți din sistemul de canalizare, aflat în domeniul public al U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
161/2022Propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanei îndreptățite a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, piața Libertății nr.12, județul Harghita, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
160/2022Darea în administrare pentru Centrul Cultural Gheorgheni a unor căsuțe de lemn, aflate în domeniul privat al U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
159/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna noiembrie 2022HCL
158/2022Modificarea și completarea H.C.L. nr.156/2022, privind aprobarea depunerii proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1,Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundata a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.), pentru blocul de locuit din municipiul Gheorgheni: Cartierul Revolutiei, bloc 9BHCL
157/2022Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
156/2022Aprobarea depunerii proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1,Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundata a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.), pentru blocul de locuit din municipiul Gheorgheni: Cartierul Revolutiei, bloc 9BHCL
155/2022Modificarea H.C.L. nr.170/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Amenajare spaţiu public - zona Parcului Central din municipiul Gheorgheni" – cu modificarea ulterioară prin H.C.L. nr.170/2020HCL
154/2022Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
153/2022Modificarea H.C.L. nr.81/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Mobilitate urbană durabilă în MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA JOSENI, COMUNA CIUMANI și COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă,Componenta 10 - Fondul Local, Axa I.1 - Mobilitate urbană durabilă, Operaţiunea I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)HCL
152/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 27 septembrie 2022HCL
151/2022Aprobarea închiderii circulației rutiere pe strada Kossuth Lajos din municipiul Gheorgheni, pentru executarea lucrărilor privind obiectivul de investiție „Extindere și modernizare reţea de canalizare menajeră în municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”HCL
150/2022Însușirea documentației cadastrale de alipire a unor imobile aflate în domeniul publică a Municipiului Gheorgheni, situate în municipiul Gheorgheni, zona patinoarului artificial din strada Stadionului, nr. 11 HCL
149/2022Prelungirea mandatului administratorului unic al Societăţii Vitalissima S.R.L. din GheorgheniHCL
148/2022Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Gheorgheni,pentru anul şcolar 2022–2023HCL
147/2022Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în consiliile de administraţie ale unităților de învăţământ preuniversitar de stat din Gheorgheni, pentru anul şcolar 2022–2023HCL
146/2022Aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
145/2022Însușirea Documentației cadastrale a unor imobile, situate în municipiul Gheorgheni, județul Harghita, în vederea evidențierii în cărțile funciare a dreptului de proprietate publică al Municipiului GheorgheniHCL
144/2022Modificarea H.C.L. nr.124/2022, privind înființarea Comisiei speciale de analiză a situației patrimoniale a Societății Monturist S.R.L., respectiv de identificare a demersurilor necesare legate de acesteaHCL
143/2022Modificarea H.C.L. nr.114/2022, privind alocarea de fonduri de la bugetul local al Municipiului Gheorgheni pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu activitatea de pe raza municipiului GheorgheniHCL
142/2022Modificarea H.C.L. nr.157/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Centru comunitar Gheorgheni mediatecă – bibliotecă multifuncţională"HCL
141/2022Aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Gheorgheni, în anul 2022HCL
140/2022Propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanei îndreptățite a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, str. Bradului nr.4, județul Harghita, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
139/2022Însușirea documentației cadastrale a imobilelor „Atelier”, „Sală de Sport” și teren cu o suprafață de 1663 mp, aflate în proprietatea publică a U.A.T. Municipiul Gheorgheni, situate pe strada Márton Áron, nr. 13-15, din municipiul Gheorgheni, județul Harghita, în vederea evidențierii în cartea funciarăHCL
138/2022Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire case de locuit – municipiul Gheorgheni, județul Harghita HCL
137/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna octombrie 2022HCL
136/2022Modificarea H.C.L. nr.65/22022,privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a clădirii sediu secundar Primăria Municipiului Gheorgheni, Str. Carpați, Nr.7, judetul Harghita” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publiceHCL
135/2022Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
134/2022Modificarea H.C.L. nr.50/2022, privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni” în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.)HCL
133/2022Aprobarea instalării a 10 bucăți de stații de încărcare a autovehiculelor electrice în cadrul proiectului „Actualizare în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană Municipiul Gheorgheni, județul Harghita” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.4, Componenta 10 – Fondul local, Operațiunea I.4: Elaborarea /actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbanăHCL
132/2022Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
131/2022Aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a Municipiului Gheorgheni pe perioada 2021 - 2030HCL
anexa
130/2022Darea în administrare către S.C. Vitalissima S.R.L. a imobilului situat în strada Carpați nr. 30HCL
rectif
129/2022Aprobarea situaţiei financiare a Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni aferentă exercițiului financiar 2021
HCL
128/2022Aprobarea cererii de trecere a terenului situat în municipiul Gheorgheni strada Băii, județul Harghita, înscris în Cartea Funciară nr.52766-Gheorgheni, din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Finanțelor în domeniul public al Municipiului Gheorgheni HCL
127/2022Modificarea HCL nr.137/2020 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu denumirea „Reabilitarea terenului de sport şi a internatului Liceului Tehnologic Fogarasy Mihály, din municipiul Gheorgheni”HCL
rectif
126/2022Darea în administrare a sălii de sport „Basilides Tibor”, situată pe bulevardul Lacu Roșu, nr.3, Municipiul Gheorgheni, jud. Harghita, indentificată prin nr. cad. 56039-C13, înscrisă în C.F. nr. 56039 Gheorgheni, către Clubului Sportiv Gheorgheni –Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”HCL
rectif
125/2022Revocarea dreptului de administrare asupra construcției, înscrisă în Cartea Funciară nr.56039 Gheorgheni identificată prin nr. cadastral 56039-C13 și a terenului aferent în suprafață de 3.300 mpHCL
rectif
124/2022Înființarea Comisiei speciale de analiză a situației patrimoniale a Societății Monturist S.R.L., respectiv de identificare a demersurilor necesare legate de acesteaHCL
123/2022Aprobarea închiderii circulaţiei în strada Biserica Armeană cu ocazia evenimentului: ”Zilele Armenești” din perioada 09-11.09.2022HCL
122/2022Aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a unor terenuri aflate în domeniul public al municipiului Gheorgheni, identificate sub nr. cadastrale 57201, 58454, 58461, 58457 HCL
121/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna septembrie 2022
HCL
120/2022Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul II al anului 2022HCL
119/2022Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2021HCL
118/2022Modificarea H.C.L. nr. 202/2020, privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Gheorgheni, în vederea gestionării situației de pandemie”, a indicatorilor economici a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, cu modificările și completările ulterioareHCL
117/2022Aprobarea demarării procedurii de cumpărare a unui teren, în suprafața de 5.000,00 mp, situat în municipiul Gheorgheni, strada Ghiocelului f.n., județul HarghitaHCL
116/2022Restricționarea circulaţiei rutiere pe unor segmente de drumuri publice cu ocazia desfășurării Festivalului EGYFESZTHCL
115/2022Interpretarea art. 2 din cuprinsul H.C.L. nr. 110/2020, privind organizarea serviciului de apă şi de canalizare în municipiul Gheorgheni prin extinderea Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni şi reorganizarea acestuia în Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
114/2022Alocarea de fonduri de la bugetul local al Municipiului Gheorgheni pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu activitatea de pe raza municipiului GheorgheniHCL
113/2022Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
anexe pg. 1-94
anexe pg. 95-180
112/2022Completarea H.C.L. nr.87/2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în scopul amenajare teren pentru parcare auto, amplasare 6 chioșcuri și construire restaurantHCL
111/2022Modificarea H.C.L. nr.86/2022, privind aprobarea achiziționării de către U.A.T. Municipiul Gheorgheni a imobilului situat în municipiul Gheorgheni, strada Vărarilor nr.1, județul HarghitaHCL
110/2022Modificarea H.C.L. nr.139/2020, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu denumirea „Reabilitarea Colegiului Tehnic Batthyány Ignác, din municipiul Gheorgheni”HCL
109/2022Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea Municipiului Gheorgheni în Adunarea Generală a Asociaţilor a societăţii Monturist S.R.L., convocată pentru data de 12 august 2022 şi aprobarea obiectivelor de urmăritHCL
108/2022Însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a unor imobile, aparţinând domeniului privat al Municipiului GheorgheniHCL
107/2022Hotărâre privind aprobarea cuantumul sumelor pentru finanţarea din bugetul local a programelor sportive din anul 2022, prin intermediul Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”HCL
106/2022Modificarea Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2022HCL
105/2022Însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Lacu Roșu nr.18, județul HarghitaHCL
104/2022Însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Gheorgheni, strada Carpați nr.8, județul HarghitaHCL
103/2022Restricționarea circulaţiei rutiere pe unor segmente de drum public cu ocazia desfășurării concursului internațional „TURUL CICLIST AL ȚINUTULUI SECUIESC – 2022”HCL
102/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna august 2022HCL
101/2022Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
100/2022Aprobarea depunerii proiectului „Asigurarea infrastructurii ITS al Municipiului Gheorgheni”, pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2, Componenta 10 – Fondul local, Operațiunea I.1.2: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urbal/local)HCL
099/2022Aprobarea modificării și completării Organigramei și Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, în urma reorganizăriiHCL
098/2022Însușirea Documentației cadastrale a unor imobile aflate în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea înscrierii în cartea funciarăHCL
097/2022Modificarea și completarea Statului de funcții al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
096/2022Modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcții a Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – VSK GyergyóHCL
095/2022Modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului „Tarisznyás Márton” din GheorgheniHCL
094/2022Aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Grilei de salarizare a personalului Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni HCL
093/2022Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, începând cu data de 01 iulie 2022HCL
092/2022Propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanei îndreptățite a unui teren intravilan, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
091/2022Desemnarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în Consiliul administrativ al Muzeului „Tarisznyás Márton” din GheorgheniHCL
090/2022Desemnarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în Consiliul administrativ al Muzeului „Tarisznyás Márton” din GheorgheniHCL
089/2022Modificarea H.C.L. nr.21/2021, privind aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18,6,11,3” și a cheltuielilor legate de proiect; H.C.L. nr.19/2021, privind aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr. 7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9 –11, Bulevardul Lacu Rosu nr. 5 B, Cartierul Bucin blocurile 10, 20, 23, 24,12” şi a cheltuielilor legate de proiect; H.C.L. nr.222/2016, privind aprobarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente ratei de cofinanțare a Asociațiilor de proprietari în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, cu modificările ulterioareHCL
088/2022Mandatarea primarului Municipiului Gheorgheni în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în fața instanțelor de judecată în cadrul Dosarului nr.7025/299/2022HCL
087/2022Aprobarea Planului Urbanistic Zonal în scopul amenajare teren pentru parcare auto, amplasare 6 chioșcuri și construire restaurantHCL
086/2022Aprobarea achiziționării de către U.A.T. Municipiul Gheorgheni a imobilului situat în municipiul Gheorgheni, strada Vărarilor nr.1, județul HarghitaHCL
085/2022Ajustarea tarifelor de salubrizare în municipiul GheorgheniHCL
084/2022Restrictionarea circulatiei rutiere pe un segment de drum public cu ocazia desfü;urárii Festivalului de Muzicá Religioasă „FeltöltŐ”HCL
083/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iulie 2022HCL
082/2022Aprobarea depunerii proiectului „Construire de locuințe de serviciu nZEB plus pentru specialiști din sănătate și învățământ în Municipiul Gheorgheni” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2, Componenta 10 – Fondul local, Operațiunea I.2: Construire de locuințe de serviciu nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământHCL
rectifi
081/2022Aprobarea depunerii proiectului „Mobilitate urbană durabilă în MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA JOSENI, COMUNA CIUMANI și COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 - Fondul Local, Axa I.1 - Mobilitate urbană durabilă, Operaţiunea I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)HCL
080/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 17 iunie 2022HCL
079/2022Aprobarea cofinanțării activității sportive „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC– 2022”HCL
078/2022Aprobarea cofinanțării activității sportive Competiția Internațională „Gheorgheni Belt”HCL
077/2022Aprobarea depunerii proiectului „Actualizare în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană Municipiul Gheorgheni, județul Harghita” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.4, Componenta 10 – Fondul local, Operațiunea I.4: Elaborarea /actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbanăHCL
076/2022Includerea cotei părți de 42,32% din clădirea Patinoarului artificial în domeniul public al U.A.T. Municipiul Gheorgheni HCL
075/2022Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul I al anului 2022HCL
074/2022Aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
073/2022Modificarea Statului de funcţii al Centrului Cultural GheorgheniHCL
072/2022Constatarea încetării unor contracte de concesiuneHCL
071/2022Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
070/2022Aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive din Municipiul Gheorgheni HCL
rectifi
069/2022Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului „Tarisznyás Márton” din GheorgheniHCL
068/2022Aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: „Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni, judetul Harghita”HCL
067/2022Însușirea Documentației cadastrale a unor imobile aflate în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea înscrierii în cartea funciarăHCL
066/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iunie 2022HCL
065/2022Aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a clădirii sediu secundar Primăria Municipiului Gheorgheni, Str. Carpați, Nr.7, judetul Harghita” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publiceHCL
064/2022Aprobarea solicitării transmiterii cotei părți de 42,32% a Consiliului Județean Harghita din clădirea Patinoarului artificial, din domeniul public al U.A.T. Județul Harghita în domeniul public al U.A.T. Municipiul Gheorgheni HCL
063/2022Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea Municipiului Gheorgheni în Adunarea Generală a Asociaţilor a societăţii Monturist S.R.L., convocată pentru data de 20 mai 2022 şi aprobarea obiectivelor de urmăritHCL
062/2022Aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
061/2022Aprobarea Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2022HCL
060/2022Intenția de denunțare unilaterală a Contractului de concesiune nr.3987/24.06.2003HCL
059/2022Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
058/2022Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
057/2022Rezilierea Contractului de dare în administrare nr.5648/2011HCL
056/2022Aprobarea Procedurii de acordare a ajutorului de urgență la nivelul Municipiului GheorgheniHCL
055/2022Propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanei îndreptățite a unui teren intravilan, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
054/2022Indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2023HCL
053/2022Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2022HCL
052/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna mai 2022HCL
051/2022Aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termica a Bibliotecii Municipale din Municipiul Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos, Nr. 25, Judetul Harghita” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publiceHCL
050/2022Aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni” în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.)HCL
049/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 13 aprilie 2022HCL
048/2022Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
047/2022Darea în administrare către Teatrul Figura Stúdió Színház din Gheorgheni a apartamentului nr.2 din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăției nr.23, județul Harghita HCL
046/2022Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
anexe
045/2022Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis, a spațiului de 50,00 mp din incinta imobilului denumit „Casa pieței” HCL
044/2022Modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcții, și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
043/2022Aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
042/2022Modificarea modificarea H.C.L. nr.12/2022, privind darea în administrarea Serviciului Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului GheorgheniHCL
041/2022Defalcarea sumei alocate pentru finanţarea serviciilor sociale din Municipiul Gheorgheni, pe anul 2022
HCL
040/2022Aprobarea Regulamentului privind alocarea de fonduri de la bugetul local al Municipiului Gheorgheni pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu activitatea de pe raza municipiului GheorgheniHCL
039/2022Modificarea H.C.L. nr.224/2015, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiţiei „Extindere prin mansardare grădiniţă de copii cu program prelungit Csodavilág, municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”, cu modificările ulterioareHCL
038/2022Modificarea H.C.L. nr.22/2020, privind aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului GheorgheniHCL
037/2022Modificarea modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Municipale Gheorgheni
HCL
036/2022Aprobarea Actului adiţional la Contractul de închiriere nr.4165/2017
HCL
035/2022Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două căsuțe de lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului Gheorgheni HCL
034/2022Modificarea modificarea H.C.L. nr.92/2021, privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului: „Bazin de înot didactic” și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activitățiiHCL
033/2022Modificarea H.C.L. nr.190/2021, privind darea în administrarea Serviciului Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni a unor bunuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Gheorgheni și completarea H.C.L. nr.178/2020HCL
032/2022Modificarea H.C.L. nr.34/2020, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni"HCL
031/2022Încheierea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământHCL
030/2022Propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanei îndreptățite a unui teren intravilan, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
029/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna aprilie 2022HCL
028/2022Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023–2025HCL
027/2022Actualizarea Studiului de fezabilitate privind „Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului Gheorgheni” și modificarea HCL nr. 54/2020HCL
026/2022Desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului GheorgheniHCL
025/2022Aprobarea cuantumului cotizaţiei Municipiului Gheorgheni în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul MareHCL
024/2022Aprobarea cuantumului cotizaţiei Municipiului Gheorgheni în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni – Hargita Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési TársulásHCL
023/2022Aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
022/2022Modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Societăţii Vitalissima S.R.L. din GheorgheniHCL
021/2022Însușirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea strada Cimitirului și strada Ghindei”HCL
anexa
020/2022Demararea procedurilor administrative pentru achiziționarea unor terenuri în vederea realizării investiției „Amenajare drum de legătură între DN12 și strada Gării, în municipiul Gheorgheni”HCL
019/2022Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022HCL
018/2022Însușirea Documentației cadastrale a unor imobile aflate în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea înscrierii în cartea funciarăHCL
rectifi
017/2022Preluarea în domeniul public al municipiului Gheorgheni a unor rețele de alimentară cu apă și predarea acestora în administrarea S.P.L.T.A.C. GheorgheniHCL
016/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna martie 2022HCL
015/2022Modificarea şi completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.22/2017, privind stabilirea normativelor proprii de consum combustibil pentru Consiliul Local, serviciile publice subordonate acestuia şi Primăria Municipiului Gheorgheni, cu modificările şi completările ulterioare HCL
014/2022Aprobarea utilizării excedentului rezultat la sfârșitul anului 2021 în cadrul instituțiilor și serviciilor publice finanțate din venituri proprii și subvențiiHCL
013/2022Aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022HCL
012/2022Darea în administrarea Serviciului Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni HCL
011/2022Modificarea H.C.L. nr.32 /2016, privind aprobarea preţului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale şi biomasă în Municipiul Gheorgheni, respectiv a preţului local al energiei termice facturată populaţiei municipiului Gheorgheni şi modificările aduse de prevederile noului Cod Fiscal și abrogarea H.C.L. nr. 23/2017 HCL
010/2022Aprobarea schimbării temporare a destinației unei locuinței situate în Municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl.7, sc. B, ap. 24, în spațiu de cazare pentru izolarea persoanelor lipsite de adăpost, infectați cu SARS cov-2 și dotarea acestuiaHCL
009/2022Constituirea Comisiei sociale de analiză şi repartizare a locuinţelor HCL
008/2022Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două căsuțe de lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului Gheorgheni HCL
007/2022Stabilirea perioadei efectuării inventarierii anuale a bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului GheorgheniHCL
006/2022Propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanelor îndreptățite a unui teren intravilan, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
005/2022Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2022, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să presteze acțiuni sau lucrări de interes local HCL
004/2022Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea unei suprafețe din incinta imobilului situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.16, municipiul Gheorgheni, județul Harghita, aflat în administrarea Spitalului Municipal GheorgheniHCL
003/2022Modificarea H.C.L. nr. 162/2015, privind aprobarea tarifelor de folosire/chiria spaţiilor aflate în administrarea Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”HCL
002/2022Aprobarea organizării reţelei şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza municipiului Gheorgheni, pentru anul şcolar 2022 – 2023HCL
001/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna februarie 2022HCL
211/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
210/2021Adiționarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, aprobat prin HCL nr. 55/2021HCL
209/2021Aprobarea rezultatului final al concursului pentru ocuparea funcției
de manager al Clubul sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “VSK Gyergyó”
HCL
208/2021Aprobarea Devizului general, respectiv a indicatorilor tehnico-economici, aferente investiției ”Amenajarea curții Liceului Teoretic Sfântu Nicolae”HCL
207/2021Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea, în anul 2022, a costului anual pentru persoanele adulte internate în centre de îngrijire și asistență socialăHCL
206/2021Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea, în anul 2022, a costului anual pentru copii/tineri instituţionalizaţi sau aflaţi la asistenţi maternali profesioniştiHCL
205/2021Analizarea și aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Gheorgheni aferentă trimestrului IV al anului 2021HCL
204/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 HCL
203/2021Transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de concesiune nr.9/C/1993HCL
202/2021Constatarea încetării Contractului de concesiune nr.933 din 24.02.2000HCL
201/2021Aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru Asociaţia Club Sportiv Fox Hockey, în vederea finanţării programelor sportive, în perioada 2021 – 2022 HCL
200/2021Propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanei îndreptățite a unui teren intravilan, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
199/2021Aprobarea modificării tarifelor aferente serviciului de salubrizare și deszăpezire, prestate de Societatea Vitalissima S.R.L. din GheorgheniHCL
198/2021Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
197/2021Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea, în anul 2022, a costului anual pentru persoanele adulte internate în centre de îngrijire și asistență socialăHCL
196/2021Aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
195/2021Completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului GheorgheniHCL
194/2021Completarea Regulamentului serviciului public local de termoficare al Municipiului Gheorgheni HCL
193/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna ianuarie 2022HCL
192/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea şedinţei ordinare din data de 23 decembrie 2021HCL
191/2021Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul financiar 2021 HCL
190/2021Darea în administrarea Serviciului Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni a unor bunuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Gheorgheni și completarea H.C.L. nr.178/2020HCL
189/2021Însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale ale unor imobile pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului GheorgheniHCL
188/2021Modificarea H.C.L. nr.160/2021, privind respingerea ofertei de vânzare a imobilului înscrisîn C.F. nr. 54342 și C.F. nr. 54343, respectiv
modificarea H.C.L. nr.108/2021
HCL
187/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021
HCL
186/2021Aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru Asociaţia Club Sportiv Gyergyoi Hoki Klub – Club Sportiv Gheorgheni Hockey Club, în vederea finanţării programelor sportive, în perioada 2021 – 2023 HCL
185/2021Completarea H.C.L. nr.178/2020, privind preluarea și predarea infrastructurii tehnico-edilitare specifice, aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni, care formează sistemul de alimentare cu apă potabilă și de canalizareHCL
184/2021Aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior, provenit din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, anul de producție 2021, și stabilirea prețurilor de pornire la negociereHCL
183/2021Darea în administrarea Centrului Cultural Gheorgheni a unor căsuțe de lemn, aflate în patrimoniul privat al Municipiului GheorgheniHCL
182/2021Modificarea H.C.L. nr.62/2021, privind aprobarea asocierii U.A.T. Municipiul Gheorgheni cu U.A.T. Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției „Amenajare drum de tranzit al municipiului Gheorgheni pentru DN 12, Nord – Sud”HCL
181/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 HCL
180/2021Aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
179/2021Aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economice aferente investiției „Amenajare drum de legătură între DN12 și strada Gării”HCL
178/2021Aprobarea modificarea și completarea H.C.L. nr. 202/2020, privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Gheorgheni, în vederea gestionării situației de pandemie”, a indicatorilor economici a cheltuielilor legate de implementarea acestuiaHCL
177/2021Modificarea Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2021HCL
176/2021Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis, a unei suprafețe din incinta imobilului situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.16, municipiul Gheorgheni, județul Harghita, aflat în administrarea Spitalului Municipal GheorgheniHCL
175/2021Modificarea și completarea Statului de funcții al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
174/2021Modificarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi aparţinând domeniului public al municipiului GheorgheniHCL
173/2021Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022
HCL
172/2021Disponibilizarea microbuzului şcolar M2, marca Opel Cibro, și transmiterea acestuia, fără plată, către Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae din Gheorgheni, respectiv modificarea H.C.L. nr.117/2021HCL
171/2021Propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanei îndreptățite a unui teren intravilan, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
170/2021propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanei îndreptățite a unui teren intravilan, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
169/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă alConsiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna decembrie 2021HCL
168/2021Demararea procedurilor administrative pentru achiziționarea imobilului situat în municipiul Gheorgheni, strada Vărarilor nr.1, județul HarghitaHCL
167/2021Aprobarea documentaţiei cadastrale de reapartamentare a clădirii situate în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăției nr.23, județul HarghitaHCL
166/2021Preluarea în proprietatea privată a Municipiului Gheorgheni a terenului aferent construcției situate în bulevardul Frăției nr.23HCL
165/2021Aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Modernizare și extindere captare de apă Belchia în municipiul Gheorgheni”, pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel SalignyHCL
164/2021Aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea strada Cimitirului și strada Ghindei”, pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel SalignyHCL
163/2021Aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea pieței dr. Jakab Antal și a străzilor Băii și Budai Nagy Antal din municipiul Gheorgheni”, pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel SalignyHCL
162/2021Aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare străzi în municipiul Gheorgheni, județul Harghita”, pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel SalignyHCL
161/2021Aprobarea modului și prețului de valorificare a lemnului fasonat din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, anul de producție 2020HCL
160/2021Respingerea ofertei de vânzare a imobilului înscris în C.F. nr. 54342 și C.F. nr. 54343, respectiv modificarea H.C.L. nr.108/2021HCL
159/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 HCL
158/2021Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în comisiile de evaluare a probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul GheorgheniHCL
157/2021Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul III al anului 2021HCL
156/2021Revocarea dreptului de administrare al Serviciului Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni asupra unui imobil situat în municipiul Gheorgheni, str. Cimitirului nr. 10, județul HarghitaHCL
155/2021Aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, în urma reorganizăriiHCL
154/2021Modificarea și completarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
153/2021Completarea H.C.L. nr.92/2021, privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului: „Bazin de înot didactic” și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activitățiiHCL
152/2021Avizarea Calendarului Competițional pentru evenimente sportive din anul 2021 al Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”, respectiv aprobarea cuantumul sumelor pentru finanțarea din bugetul local a acestor programe sportiveHCL
151/2021Aprobarea condiţiilor de participare şi a procedurii de organizare a concursului pentru ocuparea postului de manager al Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”HCL
150/2021Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”HCL
149/2021Modificarea H.C.L. nr.63/2021, privind aprobarea Devizului general, respectiv a Indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic, aferente obiectivului de investiţie „Eficientizarea energetică a Casei de Cultură din Municipiul Gheorgheni”HCL
148/2021Constatarea încetării Contractului de concesiune nr.8C din 15 februarie 1995HCL
147/2021Modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Municipale Gheorgheni
HCL
146/2021Modificarea și completarea preambulului din H.C.L. nr.112/2021,privind darea în administrarea Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”, a Bazinului de înot didactic și a terenului aferent construcțieiHCL
145/2021Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
144/2021Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Gheorgheni, pentru anul şcolar 2021–2022HCL
143/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna noiembrie 2021HCL
142/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
141/2021Actualizarea Statutului și a Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita – Gheorgheni – Hargita-Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás, respectiv abrogarea H.C.L. nr.90/2016 HCL
140/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.13767/2020, aferent investiției „Eficientizarea energetică a Internatului Colegiului Tehnic Batthyány Ignác din municipiul Gheorgheni"HCL
139/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.13033/2020, aferent investiției „Eficientizarea iluminatului public din municipiul Gheorgheni"HCL
138/2021Aprobarea ajustării prețului aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.11940/2019, aferent investiției „Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în Municipiul Gheorgheni"HCL
137/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr. 10879/2020, aferent investiției „Ecologizarea Statiunii Turistice Lacu Rosu si dezvoltarea infrastructurii pentru turism – Etapa I a) Sistem de alimentare cu apă potabilă și b) Sistem de canalizare"HCL
136/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.11562/2020, aferent investiției „Refacerea corpului de garaje la Stația de ambulanță din Municipiului Gheorgheni"HCL
135/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.13862/2020, aferent investiției „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din Municipiului Gheorgheni"HCL
134/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.2850/2020, aferent investiției „Extindere și modernizarea rețea de alimentare cu apă potabilă în Municipiul Gheorgheni"HCL
133/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.11549/2019, aferent investiției „Reabilitarea și modernizarea străzilor Dózsa György, Belchiei și Pescarilor în Municipiul Gheorgheni"HCL
132/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.16341/2019, aferent investiției „Reabilitarea străzilor, Miron Cristea, Fejér Dávid, Rozelor şi Constructorilor din Municipiul Gheorgheni"HCL
131/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea ședinței extraordinare din data de 01 octombrie 2021HCL
130/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 HCL
129/2021Modificarea anexei la H.C.L. nr.76/2011, privind înregistrarea terenului situat în municipiul Gheorgheni, staţiunea Lacu-Roşu f.n.HCL
128/2021Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Gheorgheni, pentru anul şcolar 2021–2022HCL
127/2021Aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive prin Clubul Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”, pe anul 2021 HCL
126/2021Modificarea H.C.L. nr.80/2021, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – ”VSK Gyergyó”HCL
125/2021Modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcţii al Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”HCL
124/2021Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni și al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
123/2021Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea Municipiului Gheorgheni în Adunarea Generală a Asociaţilor a societăţii Monturist S.R.L., convocată pentru data de 12 octombrie 2021 şi aprobarea obiectivelor de urmăritHCL
122/2021Aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior provenit din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni – anul de producție 2021 și stabilirea prețurilor de pornire la licitație/negociereHCL
121/2021Modificarea H.C.L. nr.99/2021, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna septembrie 2021HCL
120/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna octombrie 2021HCL
119/2021Modificarea și completarea Statului de funcții al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
118/2021Completarea H.C.L. nr. 110/2021, privind modificarea H.C.L. nr.22/2020, privind aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, cu modificările şi completările ulterioareHCL
117/2021Preluarea microbuzului şcolar M2, marca Opel Cibro, din administrarea Colegiului Tehnic Batthyány Ignác din Gheorgheni și predarea acestuia în administrarea Liceului Teoretic Sfântu-Nicolae din GheorgheniHCL
116/2021Aprobarea modului și prețului de valorificare a lemnului fasonat din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni – anii de producție 2020, 2021HCL
115/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 HCL
114/2021Restricționarea circulaţiei rutiere pe un segment de drum public cu ocazia organizării și desfășurării evenimentului „Zilele Tineretului din Gheorgheni”HCL
113/2021Darea în administrarea Școlii Gimnaziale „Kós Károly” a imobilului
situat în municipiul Gheorgheni, strada Kossuth Lajos nr.81, judeţul Harghita
HCL
112/2021Darea în administrarea Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – ”VSK Gyergyó”, a Bazinului de înot didactic și a terenului aferent construcției
HCL
111/2021Aprobarea încheierii unui Parteneriat de implementare între U.A.T. Municipiul Gheorgheni și Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în scopul finalizării documentației tehnice pentru investiția „Varianta de ocolire a municipiului Gheorgheni”HCL
110/2021Modificarea H.C.L. nr.22/2020, privind aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, cu modificările și completările ulterioare HCL
109/2021Modificarea H.C.L. nr.87/2021, privind aprobarea finanţării cheltuielilor de întreținere a Sălii de sport „Basilides Tibor” GheorgheniHCL
108/2021Demararea procedurilor administrative pentru achiziționarea terenului aferent zonei de protecție severă la captarea apei brute de pe pârâul CianodHCL
107/2021Completarea H.C.L. nr.81/2021, privind aprobarea acordării unei alocaţii bugetare pentru cofinanţarea activităţii sportive „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC, ediţia a XV-a – 2021”HCL
106/2021Solicitarea de transmitere a unor sectoare de drumuri naţionale, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita, în administrarea Ministerului Transporturilor și InfrastructuriiHCL
105/2021Completarea H.C.L. nr.78/2021, privind darea în administrare către Muzeul Tarisznyás Márton din Gheorgheni a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, str. Carpaţi nr. 7, județul HarghitaHCL
104/2021Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanei îndreptățite Szőcs Levente, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
103/2021Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul II al anului 2021HCL
102/2021Completarea preambulului H.C.L. nr.15/2021, privind achiziționare de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul dosarului nr.776/96/2015*HCL
101/2021Aprobarea completării obiectivelor ADI Harghita cu administrarea și managementul ITI HARGHITA-COVASNA și, implicit, a modificării/actualizării Statutului ADI HarghitaHCL
100/2021Aprobarea participării Municipiului Gheorgheni la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul MareHCL
099/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna septembrie 2021HCL
098/2021Restricționarea circulaţiei rutiere pe un segment de drum public cu ocazia desfășurării festivalului „EgyFeszt"HCL
097/2021Modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții, și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
096/2021Aprobarea Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2021HCL
095/2021Restricționarea circulaţiei rutiere pe unor segmente de drum public cu ocazia desfășurării concursului internațional "TURUL CICLIST AL ȚINUTULUI SECUIESC – 2021"HCL
094/2021Modificarea şi completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.22/2017, privind stabilirea normativelor proprii de consum combustibil pentru Consiliul Local, serviciile publice subordonate acestuia şi Primăria Municipiului Gheorgheni, cu modificarea și completarea ulterioară prin H.C.L. nr.17/2019HCL
093/2021Revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal Gheorgheni asupra unor imobile situate în municipiul Gheorgheni, str. Carpaţi nr. 30, județul HarghitaHCL
092/2021Aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului: „Bazin de înot didactic" și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activitățiiHCL
091/2021Preluarea de la Compania Naţională de Investiţii S.A., în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, a imobilului „Bazin de înot didactic"HCL
090/2021Aprobarea unor măsuri pentru organizarea serviciului public de ridicare a vehiculelor parcate/abandonate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni, respectiv aprobarea Regulamentului aferentHCL
089/2021Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptățite Dezső Árpád şi Dezső Emilia, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
088/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna august 2021HCL
087/2021Aprobarea finanţării cheltuielilor de întreținere a Sălii de sport „Basilides Tibor" GheorgheniHCL
086/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
085/2021Aprobarea modului și prețului de valorificare a lemnului fasonat din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni – anii de producție 2020 , 2021HCL
084/2021Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului „Tarisznyás Márton" din GheorgheniHCL
083/2021Punerea la dispoziția Centrului de Transfuzie Sanguină Harghita a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Lacu Roșu nr.7HCL
082/2021Aprobarea Planului Urbanistic Zonă de servicii turistice, agrement și sportHCL
081/2021Aprobarea acordării unei alocaţii bugetare pentru cofinanţarea activității sportive „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC, ediţia a XV-a 2021”HCL
080/2021Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – ”VSK Gyergyó”HCL
079/2021Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al activității de voluntariat din cadrul Municipiului Gheorgheni și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
078/2021Darea în administrare către Muzeul Tarisznyás Márton din Gheorgheni a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, str. Carpaţi nr.7, județul Harghita HCL
077/2021Aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și a numărului de beneficiari, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Gheorgheni, anul şcolar 2020 – 2021HCL
076/2021Darea în administrare către Spitalul Municipal Gheorgheni a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, str. Carpaţi nr. 7, județul HarghitaHCL
075/2021Modificarea H.C.L. nr.110/2020, privind organizarea serviciului de apă şi de canalizare în municipiul Gheorgheni prin extinderea Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni şi reorganizarea acestuia în Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
074/2021Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 ale Societății Vitalissima S.R.L. din GheorgheniHCL
073/2021Revocarea H.C.L. nr.52/2021, privind aprobarea Contractului de asociere pentru finanțarea și realizarea lucrărilor de reabilitare, extindere, mansardare clădire existentă și amenajare curte cu teren de joacă la Grădiniţa „Csillagszem”, cu modificarea și completarea ulterioară prin H.C.L. nr.65/2021 HCL
072/2021Aprobarea recoltării masei lemnoase din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni – anul de producție 2021HCL
071/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iulie 2021HCL
070/2021Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Municipiul Gheorgheni prin Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni și U.A.T. Județul Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2HCL
069/2021Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului GheorgheniHCL
068/2021Constatarea rezilierii de drept a Contractului de dare în administrare nr.9258/2010HCL
067/2021Aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Municipiul Gheorgheni și U.A.T. Județul Harghita în vederea realizării proiectului de finanțare „Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. „Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B „Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2HCL
066/2021Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul I al anului 2021HCL
065/2021Modificarea și completarea H.C.L. nr.52/2021, privind aprobarea Contractului de asociere pentru finanțarea și realizarea lucrărilor de reabilitare, extindere, mansardare clădire existentă și amenajare curte cu teren de joacă la Grădiniţa „Csillagszem” HCL
064/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iunie 2021HCL
063/2021Aprobarea Devizului general, respectiv a Indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic, aferente obiectivului de investiţie „Eficientizarea energetică a Casei de Cultură din Municipiul Gheorgheni”HCL
062/2021Aprobarea asocierii U.A.T. Municipiul Gheorgheni cu U.A.T. Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției „Amenajare drum de tranzit al municipiului Gheorgheni pentru DN 12, Nord – Sud”HCL
061/2021Aprobarea încheierii unui Parteneriat de implementare între U.A.T. Municipiul Gheorgheni și Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în scopul realizării obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Gheorgheni”HCL
060/2021Modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții, și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
059/2021Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2021HCL
058/2021Aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, în vederea încredințării managementului Muzeului „Tarisznyás Márton” din GheorgheniHCL
057/2021Defalcarea sumei alocate pentru finanţarea serviciilor sociale din Municipiul Gheorgheni, pe anul 2021HCL
056/2021Indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2022HCL
0552021Încheierea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământHCL
054/2021Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
053/2021Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului GheorgheniHCL
052/2021Aprobarea Contractului de asociere pentru finanțarea și realizarea lucrărilor de reabilitare, extindere, mansardare clădire existentă și amenajare curte cu teren de joacă la Grădiniţa „Csillagszem” HCL
051/2021Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru persoanele adulte internate în centre de îngrijire și asistență socială
HCL
050/2021Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru copii/tineri instituţionalizaţi sau aflaţi la asistenţi maternali profesionişti
HCL
049/2021Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022–2024HCL
048/2021Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire case de locuit – strada Kiss Antal, f.n. municipiul Gheorgheni, județul Harghita HCL
047/2021Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în Consiliul administrativ al Teatrului Figura Stúdió Színház din GheorgheniHCL
046/2021Completarea H.C.L. nr.14/2021, privind aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului 2238/96/2017HCL
045/2021Completarea H.C.L. nr.13/2021, privind aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului civil nr. 148/96/2018HCL
044/2021Completarea H.C.L. nr.12/2021, privind aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului civil nr.261/96/2018HCL
043/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna mai 2021HCL
042/2021Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru încredințarea managementului Muzeului „Tarisznyás Márton” din GheorgheniHCL
041/2021Darea în administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni a unor aparate medicale achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din municipiul Gheorgheni”HCL
040/2021Modificarea H.C.L. nr.26/2021, privind convocarea unei Adunări Generale a Asociaților S. C.Monturist S.R.L. Gheorgheni, mandatarea consilierilor locali, pentru reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în AGA şi stabilirea obiectivelor de urmărit HCL
039/2021Modificarea și completarea H.C.L. nr.152/2012, privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţiiHCL
038/2021Aprobarea utilizării excedentului anilor precedenţi precum şi a Listei provizorii a programului de investiţii publice al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
037/2021Înființarea serviciului public local Salvamont, respectiv modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
036/2021Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptățite László Imre şi László Olga, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
035/2021Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a unui număr de 4 amplasamente în completarea celor predate anterior în vederea executării obiectivului de investiţii: „Consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea Patinoarului Artificial din Municipiul Gheorgheni, județul Harghita”HCL
034/2021Aprobarea prețului unic pentru apa potabilă și a tarifului unic pentru canalizare-epurare, pentru Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare – Gheorgheni, județul HarghitaHCL
033/2021Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2020HCL
032/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna aprilie 2021HCL
031/2021Aprobarea utilizării excedentului anilor precedenţi precum şi a Listei provizorii a programului de investiţii publice al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
030/2021Modificarea H.C.L. 19/ 2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr. 7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9-11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin blocurile 10, 20, 23, 24, 12” și a cheltuielilor legate de proiectHCL
029/2021Modificarea H.C.L. 21/2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: cartierul Florilor, Blocurile 45E, 49, 43, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11,3” și a cheltuielilor legate de proiectHCL
028/2021Aprobarea valorificării lemnului fasonat la drum din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni – anul de producţie 2020HCL
027/2021Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local GheorgheniHCL
026/2021Convocarea unei Adunări Generale a Asociaţilor S. C. Monturist S.R.L. Gheorgheni, mandatarea consilierilor locali, pentru reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în AGA şi stabilirea obiectivelor de urmăritHCL
025/2021Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis,
a unor suprafețe de 54,00 mp, respectiv 250,78 mp din imobilul situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.16, municipiul Gheorgheni, județul Harghita, aflat în administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni
HCL
024/2021Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis,
a unor suprafețe de 10,00 mp, respectiv 0,50 mp din imobilul situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.16, municipiul Gheorgheni, județul Harghita, aflat în administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni
HCL
023/2021Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
022/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna martie 2021HCL
021/2021Aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18,6,11,3” și a cheltuielilor legate de proiectHCL
020/2021Modificarea H.C.L. nr.57/2020, privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic – şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51,
Cartierul Bucin, blocurile 18 ,6, 11, 3”
HCL
019/2021Aprobarea proiectului ”Reabilitarea termică a unor blocuri din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr. 7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9 –11, Bulevardul Lacu Rosu nr. 5 B, Cartierul Bucin blocurile 10, 20, 23, 24,12” şi a cheltuielilor legate de proiectHCL
018/2021Aprobarea modificării H.C.L. nr.58/2020, privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr.7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9–11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10, 20, 23, 24,12”HCL
017/2021Aprobarea Regulamentului de acordare-valorificare material lemnos către populaţia Municipiului GheorgheniHCL
016/2021Aprobarea dizolvării și lichidării „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare GYERVÍZ”HCL
015/2021Aprobarea achiziționare de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul dosarului nr.776/96/2015*HCL
014/2021Aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului 2238/96/2017HCL
013/2021Aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului civil nr.148/96/2018HCL
012/2021Aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului civil nr.261/96/2018HCL
011/2021Aprobarea denunțării unilaterale a Contractului de asistență juridică în cadrul Dosarului nr.148/96/2018HCL
010/2021Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, în urma reorganizăriiHCL
rectificare
009/2021Aprobarea închirierii prin procedura de licitație publică, cu plic închis, a unei suprafețe din imobilul situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.7,municipiul Gheorgheni, județul HarghitaHCL
008/2021Actualizarea listei partizilor de masă lemnoasă provenite din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, anii de producție 2017–2020, și stabilirea prețurilor de pornire la licitație/negociereHCL
007/2021Utilizarea excedentului rezultat la sfârșitul anului 2020HCL
006/2021Aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021HCL
005/2021Aprobarea schimbării temporare a destinației unei suprafețe din parterul fostului „Dispensar urban” în structură medicală – centru de vaccinareHCL
004/2021Aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităţiiHCL
003/2021Aprobarea organizării reţelei şcolare în unităţile de învăţământpreuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Gheorgheni, pentru anul şcolar 2021 – 2022HCL
002/2021Aprobarea prețurilor pentru activitățile de golire sistem, vidanjare, spălare, executate de către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
001/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna februarie 2021HCL

2020-as tanácshatározatok:

no.titledownload
001/2020Utilizarea excedentului rezultat din activităţile finanţate integral din venituri propriiHCL
002/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna februarie 2020HCL
003/2020Aprobarea organizării reţelei şcolare în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică de pe raza municipiului Gheorgheni, pentru anul şcolar 2020 – 2021HCL
Anexa
004/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite Bándrovszky Elisabeta şi Bandrovszky Antal, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
005/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanei îndreptăţite Solyom Éva-Elisabeta, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
006/2020Modificarea Acordului cu Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România pentru reabilitarea, extindere mansardare, a clădirii Grădiniţei „Csillagszem”, situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăţiei nr.3, judeţul Harghita – aprobat de H.C.L. nr.153/2019, completat prin H.C.L. nr.169/2019HCL
007/2020Aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităţiiHCL
Anexa
008/2020Aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020HCL
009/2020Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni şi ale serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa
010/2020Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa
011/2020Utilizarea excedentului rezultat din activităţile finanţate integral din venituri propriiHCL
012/2020Aprobarea Cererii de tragere din facilitatea de credit pentru proiectul „Amenajarea unui parc în strada Constructorilor, f.n. din municipiul Gheorgheni, prin reconversia şi refuncţionalizarea terenului vacant şi neutilizat”HCL
013/2020Aprobarea angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice şi creditele bugetare până la aprobarea bugetului iniţial pe anul 2020 - ANULATHCL
014/2020Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Dobrean Teodor-Constantin şi vacantarea locului de consilier localHCL
015/2020Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Gheorgheni, pentru perioada 2020-2025HCL
Anexa
016/2020Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
Anexa
017/2020Modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa1
Anexa2
018/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna martie 2020HCL
019/2020Aprobarea angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice şi creditelor bugetare până la exercitarea bugetului iniţial pe anul 2020 - ANULATHCL
020/2020Reprimirea în administrarea Municipiului Gheorgheni a sectoarelor de drum care în urma aprobării P.U.G., prin H.C.L. nr.137/2018, aparţin intravilanului municipiului Gheorgheni HCL
021/2020Suportarea din bugetul local a diferenţei rezultate în urma depunerii ofertei financiare privind investiţia „Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni” HCL
022/2020Aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Gheorgheni şi administrarea Consiliului Localal Municipiului Gheorgheni HCL
023/2020Revocarea H.C.L. nr.153/2019, cu modificările ulterioare, respectiv predarea imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit „Csillagszem” către Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, şi aprobarea condiţiilor privind realizarea investiţieiHCL
024/2020Aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective noi de investiţii
HCL
025/2020Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023HCL
026/2020Defalcarea sumei alocate pentru finanţarea serviciilor sociale din Municipiul Gheorgheni, pe anul 2020HCL
027/2020Aprobarea Procedurii de stabilire a contribuţiei asigurate din bugetul local al Municipiului Gheorgheni, pentru furnizarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliuHCL
Anexa
028/2020Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
029/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
030/2020Aprobarea încheierii unui contract de locaţiune necesară carantineiHCL
031/2020Desemnarea şi alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni din data de 13 martie 2020HCL
032/2020Modificarea H.C.L. nr.86/2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, şi a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţie „Reconfigurarea infrastructurii de mobilitate urbană în Municipiul Gheorgheni"HCL
033/2020Modificarea H.C.L. nr.106/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Reconfigurarea infrastructurii de mobilitate urbană în străzile: Selyem, Stejarului, Scurtă, Frasinului, strada Miron Cristea, str. Dr. Fejér Dávid şi strada Rákóczi Ferenc din Municipiul Gheorgheni"HCL
034/2020Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni"HCL
035/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
036/2020Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor blocurile 45E, 49, 43,44, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11"HCL
037/2020Validarea mandatului de consilier local al doamnei Nicuţă Nicoleta în cadrul Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
038/2020Încheierea unor contracte de finanţare cu Spitalul Municipal GheorgheniHCL
039/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna aprilie 2020HCL
040/2020Aprobarea Regulamentului pentru aplicarea taxei speciale pentru eliberarea de extrase din planurile digitalizate – plan de situaţie şi plan de încadrare în zonăHCL
041/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanei îndreptăţite Burján Ladislau, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
042/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite Farkas Emeric, şi Farkas Ana, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
043/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, în favoarea Parohiei Unitariene Gheorgheni, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
044/2020Aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Gheorgheni, judeţul HarghitaHCL
Anexa
045/2020Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Gheorgheni, şi a modalităţii de gestiuneHCL
Anexa
046/2020Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Case de locuit şi centru hipic terapeuticHCL
Anexa
047/2020Prelungirea duratei Contractului de închiriere nr.2189/2010HCL
048/2020Constituirea Comisiei de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului Municipal Gheorgheni, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilorHCL
049/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
A1-7
050/2020Reactualizarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, constituite prin H.C.L. nr.120/2016, cu modificările ulterioare
HCL
051/2020Stabilirea Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitateHCL
052/2020Încheierea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuieli personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ
HCL
053/2020Aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului GheorgheniHCL
Anexa
054/2020Aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului Gheorgheni”HCL
A1-2
A3
055/2020Aprobarea participării Muncipiului Gheorgheni în cadrul Programului Termoficare 2019-2027HCL
056/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
057/2020Aprobarea documentațiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor blocurile 45E, 49, 43,44, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11,3”Anexe
HCL
058/2020Aprobarea documentațiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr.7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9–11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10,20,23,24,12”
HCL
Anexe
059/2020Modificarea H.C.L. nr.34/2020,privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni"
HCL
060/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna mai 2020HCL
061/2020Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2022HCL
062/2020Modificarea /actualizarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare, aprobat prin H.C.L. nr.34/2014HCL
063/2020Indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021HCL
064/2020Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite Péter Ștefan-Vilhelm, şi Péter Edit, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
065/2020Modalitatea de acordare a unor beneficii de asistență socială în regim de urgență persoanelor/familiilor aflate în izolare la domiciliu care nu au aparținători, nu realizează venituri precum și pentru familiile aflate în dificultate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Gheorgheni ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19HCL
066/2020Transmiterea locaţiunii asupra terenului înscris în C.F. nr.50154 GheorgheniHCL
067/2020Completarea H.C.L. nr.12/2017, privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local GheorgheniHCL
068/2020Modificarea H.C.L. nr.42/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferente investiţiei ,,Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în Municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”HCL
069/2020Modificarea H.C.L. nr.188/2017, privind asigurarea cofinanţării cheltuielilor aferente investiţiei „Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în Municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”HCL
070/2020Modificarea H.C.L. nr.52/2017, pentru aprobarea proiectului „AMENAJAREA UNUI PARC ÎN STRADA CONSTRUCTORILOR, F.N. DIN MUNICIPIUL GHEORGHENI, PRIN RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA TERENULUI VACANT ȘI NEUTILIZAT” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, nr. Apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1HCL
071/2020Revocarea H.C.L. nr.45/2020, privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Gheorgheni, şi a modalităţii de gestiune
HCL
072/2020Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Gheorgheni, şi a modalităţii de gestiuneHCL
073/2020Modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni ca urmare a reorganizării Serviciului Financiar -ITLHCL
074/2020Aprobarea finanţării Clubului Sportiv Şcolar Gheorgheni în vederea asigurării funționării Sălii de sport „Basilides Tibor” GheorgheniHCL
075/2020Suspendarea temporară a activităţii pentru unele instituţii publice, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
076/2020Modificarea H.C.L. nr.34/2020,privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni", modificată prin H.C.L. nr.59/2020HCL
077/2020Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023HCL
078/2020Modificarea H.C.L. nr.55/2020, privind aprobarea participării Municipiului Gheorgheni în cadrul Programului Termoficare 2019-2027HCL
079/2020Aprobarea Programului de îmbunătățire a eficientei energetice în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita, pentru perioada 2021 – 2027HCL
080/2020Aprobarea notei de fundamentare a unui obiectiv nou de investiţiiHCL
081/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
Anexe
082/2020Modificarea H.C.L. nr.164/2017, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie "Eficientizarea energetică a Internatului Colegiului Tehnic Batthány Ignác din Municipiul Gheorgheni", modificată prin H.C.L, nr. 104/ 2018HCL
083/2020Acceptarea achiziționării imobilului situat în municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr.42/B, judeţul HarghitaHCL
084/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iunie 2020HCL
085/2020Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru persoanele adulte internate în centre de îngrijire și asistență socială HCL
086/2020Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru copii/tineri instituţionalizaţi sau aflaţi la asistenţi maternali profesioniştiHCL
087/2020Aderarea Municipiului Gheorgheni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”HCL
088/2020Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, bdul. Frăției nr.7, județul Harghita HCL
089/2020Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2019HCL
090/2020Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul I al anului 2020HCL
091/2020Revocarea H.C.L. nr.44/2020, privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Gheorgheni, judeţul HarghitaHCL
092/2020Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
093/2020Aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective noi de investiţiiHCL
094/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
095/2020Abrogarea H.C.L. nr.75/2020, privind suspendarea temporară a activităţii pentru unele instituţii publice, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
096/2020Modificarea H.C.L. nr.34/2020, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni", cu modificările ulterioareHCL
097/2020Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a căsuţelor din lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului GheorgheniHCL
098/2020Acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de management al deşeurilor Harghita”, în vederea exercitării votului în numele Municipiului GheorgheniHCL
099/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iulie 2020HCL
100/2020Valorificarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Gheorgheni, anii de producție 2017 – 2020, și stabilirea prețurilor de pornire la licitațieHCL
101/2020Modificarea prin Act adiţional a Contractului de închiriere nr.9460/25.11.2010HCL
102/2020Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Gheorgheni, aferente anului şcolar 2019-2020HCL
103/2020Aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Gheorgheni, judeţul HarghitaHCL
104/2020Modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului GheorgheniHCL
105/2020Achiziţionarea unui teren intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr.42, judeţul Harghita, aprobarea unor schimburi de terenuri, respectiv modificarea H.C.L. nr.101/2018 şi H.C.L. nr.83/2020HCL
rectificat
106/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
107/2020Aprobarea prelungirii Convenţiei de asociere încheiat între: Fundaţia MENS SANA, Clubul Sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó” şi U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
108/2020Acordul asociatului Municipiul Gheorgheni pentru dizolvarea, lichidarea și radierea Societăţii Gyerviz Distrib Serv S.R.L.HCL
109/2020Modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de măturat spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice din municipiul Gheorgheni, aprobat prin H.C.L. nr.169/2018, cu modificările şi completările ulterioareHCL
110/2020Organizarea serviciului de apă şi de canalizare în municipiul Gheorgheni prin extinderea Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni şi reorganizarea acestuia în Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
111/2020Aprobarea acordării unei alocaţii bugetare pentru cofinanţarea activităţii sportive „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC” – 2020, ediţia a XIV-aHCL
112/2020Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea Municipiului Gheorgheni în Adunarea Generală a Asociaţilor a societăţii Monturist S.R.L., convocată pentru data de 22.07.2020HCL
113/2020Darea în administrarea Spitalului Municipial Gheorgheni a unei instalații radiologice pentru osteodensitometrie tip STRATOSHCL
114/2020Modificarea și completarea H.C.L. nr.105/2020, privind achiziţionarea unui teren intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr.42, judeţul Harghita, aprobarea unor schimburi de terenuri, respectiv modificarea H.C.L. nr.101/2018 şi H.C.L. nr.83/2020HCL
115/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna august 2020HCL
116/2020Aprobarea situaţiei financiare pe anul 2019 a Societății Vitalissima S.R.L. din GheorgheniHCL
117/2020Atribuire de denumire a unor străzi din Municipiul Gheorgheni, staţiunea Lacu RoşuHCL
118/2020Aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominiiHCL
119/2020Instituirea unor facilităţi fiscale pentru durata stării de urgenţă şi anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului GheorgheniHCL
120/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
121/2020Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
rectificat
122/2020Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul II al anului 2020HCL
123/2020Punerea la dispoziție către R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Bicazului – Hășmaș R.A. a terenului cu suprafața de 2,5 ha, situat pe raza administrativă a Municipiului Gheorgheni, stațiunea turistică Lacu Roșu, județul HarghitaHCL
124/2020Aprobarea exploatării şi valonficării masei lemnoase pe picior, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Gheorgheni HCL
125/2020Însușirea propunerii de concesionare a terenului aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni, în suprafață de 12,60 mp, situat pe bd. Frăţiei, de către S. C. Country BO S.R.L. HCL
126/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna septembrie 2020HCL
127/2020Modificarea Statului de funcții și a numărului de posturi aprobate al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
128/2020Extinderea obiectului de activitate a S.P.L.T.A.C. GheorgheniHCL
129/2020Aprobarea cofinanțării activităților Asociației Clubul Sportiv Hockey Gheorgheni pentru anul 2020 HCL
130/2020Modificarea și completarea Anexei nr.1 din H.C.L. nr.35/2017, privind darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Gheorgheni, a infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparţinând domeniului public şi privat al autorităţii administraţiei publice locale, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii, denumit în continuare SACETHCL
131/2020Aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective noi de investiţiiHCL
132/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
133/2020Aprobarea Fișei de proiect cu titlul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni - Etapa II”, în vederea obținerii de sprijin prin intermediul Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea proiectelor de infrastructurăHCL
134/2020Modificarea H.C.L. nr.105/2020, privind achiziţionarea unui teren intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr.42, judeţul Harghita, aprobarea unor schimburi de terenuri, respectiv modificarea H.C.L. nr.101/2018 şi H.C.L. nr.83/2020, modificată și completată prin H.C.L. nr.114/2020HCL
rectificat
135/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna octombrie 2020HCL
136/2020Modificarea H.C.L. nr.126/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea terenului de sport şi a internatului Liceului Tehnologic Fogarasy Mihály,
din municipiul Gheorgheni”
HCL
137/2020Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu denumirea „Reabilitarea terenului de sport şi a internatului Liceului Tehnologic Fogarasy Mihály, din municipiul Gheorgheni”HCL
138/2020Modificarea H.C.L. nr.125/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Rehabilitarea Colegiului Tehnic Batthyány Ignác din municipiul Gheorgheni”HCL
139/2020Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu denumirea „Reabilitarea Colegiului Tehnic Batthyány Ignác, din municipiul Gheorgheni”HCL
140/2020Modificarea și completarea H.C.L. 112/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea păşunatului, Taxele de păşunat, sancţiuni contravenţionale şi modelul Autorizaţiei de păşunatHCL
141/2020Aprobarea Regulamentului privind parcul de agrement din strada ConstructorilorHCL
142/2020Aprobarea Regulamentului de aplicare a programului de susţinere a studenţilor din anii terminali, 2019 – 2020, respectiv constituirea Comisiei de selecţie şi de evaluare a cererilor depuse pentru obţinerea burselorHCL
143/2020Modificarea descrierii stemei Municipiului Gheorgheni însușite prin H.C.L. nr. 200/2010HCL
144/2020Aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, respectiv modificarea Regulamentului serviciului public local de termoficare al Municipiului Gheorgheni HCL
145/2020Modificarea Contractului de concesiune nr.8C din 15 februarie 1995 HCL
146/2020Trecerea în domeniul privat al Municipiului Gheorgheni a terenurilor care au aparținut fostului C.A.P. Gheorgheni – ferma DisznóhizlaldaHCL
147/2020Trecerea în domeniul privat al Municipiului Gheorgheni a terenurilor care au aparținut fostului C.A.P. Gheorgheni – ferma MocsárHCL
148/2020Acordarea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita, asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului GheorgheniHCL
149/2020Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a căsuţelor de lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului GheorgheniHCL
150/2020Darea în administrare a autovehicului speciale N3 SG Vidanj, a excavatorului multi Benati și a altor bunuri către SPLTAC – GheorgheniHCL
151/2020Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului Figura-Stúdió Színház din Gheorgheni, aprobat prin H.C.L. nr.34/2010HCL
152/2020Modificarea completarea H.C.L. nr.211/2019, pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Grilei de salarizare a personalului Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni HCL
153/2020Aprobarea preluării calității de autoritate concedentă de către U.A.T. Municipiul Gheorgheni în cadrul Contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita, nr. 101/30.06.2003, încheiat cu societatea comercială HARGAZ HARGHITA GAZ S.A.HCL
154/2020Aprobarea Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2020HCL
155/2020Modificarea Statului de funcții și a numărului de posturi aprobate al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
156/2020Aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2020, pentru susținerea activității unităților de cultHCL
157/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
158/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.1 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
159/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.2 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
160/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.4 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
161/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.5 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
162/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.7 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
163/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.8 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
164/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.9 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
165/2020Aprobarea Acordului de parteneriat nr. 32941/18.09.2020, încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
166/2020Modificarea art.1 din H.C.L. nr.253/2017, privind aprobarea asocierii între Municipiul Gheorgheni, prin Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni şi Asociaţia Futball Klub Csíkszereda – Miercurea-Ciuc, în vederea amenajării și exploatării unui teren de sport cu gazon artificial, situat în municipiul GheorgheniHCL
167/2020Aprobarea notei de fundamentare a unui obiectiv nou de investiţiiHCL
168/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
169/2020Modificarea H.C.L. nr.157/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Centru comunitar Gheorgheni mediatecă – bibliotecă multifuncţională"HCL
170/2020Modificare H.C.L. nr.170/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Amenajare spaţiu public – zona Parcului Central din municipiul Gheorgheni"HCL
171/2020Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației in Municipiul Gheorgheni - Etapa II”HCL
172/2020Modificarea H.C.L. nr.117/2020, privind atribuire de denumire a unor străzi din Municipiul Gheorgheni, localitatea componentă Lacu RoşuHCL
173/2020Modificarea H.C.L. nr.121/2020, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate privată asupra pășunilor împădurite, în favoarea Municipiului GheorgheniHCL
174/2020Aprobarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate privată asupra pășunilor împădurite, în favoarea Municipiului GheorgheniHCL
175/2020Modificarea Actului adițional nr.6 la Contractul de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita, nr. 101 din 30.06.2003, încheiat cu societatea comercială HARGAZ HARGHITA GAZ S.A., aprobat prin H.C.L nr.153/2020HCL
176/2020Modificarea Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr.154/2020HCL
177/2020Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis, a unor suprafețe din imobilul situat pe bulevardul Frăției nr.9, municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita, aflat în administrarea Teatrului Figura Stúdió-Színház din GheorgheniHCL
178/2020Preluarea și predarea infrastructurii tehnico-edilitare specifice, aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni, care formează sistemul de alimentare cu apă potabilă și de canalizareHCL
rectificat
179/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
180/2020Aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 300.000,00 lei către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
rectificat
181/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna noiembrie 2020HCL
182/2020Alegerea viceprimarului Municipiului GheorgheniHCL
183/2020Organizarea comisiilor de specialitate aleConsiliului local al Municipiului GheorgheniHCL
184/2020Modificarea și completarea H.C.L. nr.22/2020, privind aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Gheorgheni şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
185/2020Încetarea Contractului de închiriere nr.9460/25.11.2010, prin denunțare unilaterală de către locatorHCL
186/2020Încetarea Contractului de închiriere nr.5454/28.06.2020, prin denunțare unilaterală de către locatorHCL
187/2020Modificarea Organigramei și a Statului de funcții, respectiv completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
188/2020Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
189/2020Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Gheorgheni în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Gheorgheni, pentru anul şcolar 2020–2021HCL
190/2020Aprobarea notei de fundamentare a unui obiectiv nou de investiţieHCL
191/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
192/2020Aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Municipiul Gheorgheni” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuiaHCL
193/2020Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, precum şi a membrilor supleanţi în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
194/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna decembrie 2020HCL
195/2020Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
196/2020Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2021HCL
nota rectificare
197/2020Completarea Anexei H.C.L. nr.9/2020, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
198/2020Darea în administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni a unor aparate medicale achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din municipiul Gheorgheni”HCL
199/2020Modificarea Organigramei, Statului de funcții, respectiv Grilei de salarizare a Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
200/2020Aprobarea cofinanțării activităților Asociației Clubul Sportiv Hockey Gheorgheni pentru anul 2020 HCL
201/2020Modificarea și completarea H.C.L. nr.192/2020, privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Municipiul Gheorgheni” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuiaHCL
202/2020Aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Gheorgheni, în vederea gestionării situației de pandemie”, a indicatorilor economici, și a cheltuielilor legate de implementarea acestuiaHCL
203/2020Aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective noi de investiţiiHCL
204/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
205/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna ianuarie 2021HCL
206/2020Modificarea și completarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi aparţinând domeniului public al municipiului Gheorgheni, aprobat prin H.C.L. nr.97/2016HCL
rectificare
207/2020Însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a unor imobile teren cu destinaţie de drum din municipiul GheorgheniHCL
208/2020Însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a dreptului de proprietate privată în favoarea Municipiului Gheorgheni, județul Harghita, asupra terenurilor aferente grajdurilor din incinta fermelor Mocsár și DisznóhizlaldaHCL
209/2020Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Gheorgheni, pentru anul şcolar 2020–2021HCL
210/2020Acordarea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, și acces la utilitățile publice către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita, asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului GheorgheniHCL
211/2020Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite Lukács Toma, şi Lukács Elisabeta, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HCL
212/2020Aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Gheorgheni, în anul 2021HCL
213/2020Completarea H.C.L. nr.121/2020, privind gestionarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Gheorgheni de către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
214/2020Modificarea și completarea H.C.L. nr.177/2020, privind aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis, a unor
suprafețe din imobilul situat pe bulevardul Frăției nr.9, municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita, aflat în administrarea Teatrului Figura Stúdió-Színház din Gheorgheni
HCL
215/2020Abrogarea art.31 din H.C.L. 155/2014 și art. 5 din H.C.L. 230/2015 cu privire la încasarea a 50% din sumele rezultate în urma închirierii spațiilor din incinta clădirii situată pe bld. Frăției nr. 9 de către Teatrul Figura Stúdió- SzínházHCL
216/2020Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis, a unor suprafețe din imobilul situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.16,
municipiul Gheorgheni, județul Harghita, aflat în administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni
HCL
217/2020Aprobarea includerii în fondul forestier național a suprafețelor de pășuni împăduriteHCL
218/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
219/2020Aprobarea finanţării Clubului Sportiv Şcolar Gheorgheni în vederea asigurării funcționării Sălii de sport „Basilides Tibor” GheorgheniHCL
220/2020Stabilirea unor măsuri de protecţie socială, suportate din bugetul local, pentru locatarii blocurilor socialeHCL
221/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL