ttttt
no.titledownload
119/2021Modificarea și completarea Statului de funcții al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
118/2021Completarea H.C.L. nr. 110/2021, privind modificarea H.C.L. nr.22/2020, privind aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, cu modificările şi completările ulterioareHCL
117/2021Preluarea microbuzului şcolar M2, marca Opel Cibro, din administrarea Colegiului Tehnic Batthyány Ignác din Gheorgheni și predarea acestuia în administrarea Liceului Teoretic Sfântu-Nicolae din GheorgheniHCL
116/2021Aprobarea modului și prețului de valorificare a lemnului fasonat din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni – anii de producție 2020, 2021HCL
115/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 HCL
114/2021Restricționarea circulaţiei rutiere pe un segment de drum public cu ocazia organizării și desfășurării evenimentului „Zilele Tineretului din Gheorgheni”HCL
113/2021Darea în administrarea Școlii Gimnaziale „Kós Károly” a imobilului
situat în municipiul Gheorgheni, strada Kossuth Lajos nr.81, judeţul Harghita
HCL
112/2021Darea în administrarea Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – ”VSK Gyergyó”, a Bazinului de înot didactic și a terenului aferent construcției
HCL
111/2021Aprobarea încheierii unui Parteneriat de implementare între U.A.T. Municipiul Gheorgheni și Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în scopul finalizării documentației tehnice pentru investiția „Varianta de ocolire a municipiului Gheorgheni”HCL
110/2021Modificarea H.C.L. nr.22/2020, privind aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, cu modificările și completările ulterioare HCL
109/2021Modificarea H.C.L. nr.87/2021, privind aprobarea finanţării cheltuielilor de întreținere a Sălii de sport „Basilides Tibor” GheorgheniHCL
108/2021Demararea procedurilor administrative pentru achiziționarea terenului aferent zonei de protecție severă la captarea apei brute de pe pârâul CianodHCL
107/2021Completarea H.C.L. nr.81/2021, privind aprobarea acordării unei alocaţii bugetare pentru cofinanţarea activităţii sportive „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC, ediţia a XV-a – 2021”HCL
106/2021Solicitarea de transmitere a unor sectoare de drumuri naţionale, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita, în administrarea Ministerului Transporturilor și InfrastructuriiHCL
105/2021Completarea H.C.L. nr.78/2021, privind darea în administrare către Muzeul Tarisznyás Márton din Gheorgheni a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, str. Carpaţi nr. 7, județul HarghitaHCL
104/2021Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanei îndreptățite Szőcs Levente, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
103/2021Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul II al anului 2021HCL
102/2021Completarea preambulului H.C.L. nr.15/2021, privind achiziționare de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul dosarului nr.776/96/2015*HCL
101/2021Aprobarea completării obiectivelor ADI Harghita cu administrarea și managementul ITI HARGHITA-COVASNA și, implicit, a modificării/actualizării Statutului ADI HarghitaHCL
100/2021Aprobarea participării Municipiului Gheorgheni la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul MareHCL
099/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna septembrie 2021HCL
098/2021Restricționarea circulaţiei rutiere pe un segment de drum public cu ocazia desfășurării festivalului „EgyFeszt"HCL
097/2021Modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții, și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
096/2021Aprobarea Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2021HCL
095/2021Restricționarea circulaţiei rutiere pe unor segmente de drum public cu ocazia desfășurării concursului internațional "TURUL CICLIST AL ȚINUTULUI SECUIESC – 2021"HCL
094/2021Modificarea şi completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.22/2017, privind stabilirea normativelor proprii de consum combustibil pentru Consiliul Local, serviciile publice subordonate acestuia şi Primăria Municipiului Gheorgheni, cu modificarea și completarea ulterioară prin H.C.L. nr.17/2019HCL
093/2021Revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal Gheorgheni asupra unor imobile situate în municipiul Gheorgheni, str. Carpaţi nr. 30, județul HarghitaHCL
092/2021Aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului: „Bazin de înot didactic" și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activitățiiHCL
091/2021Preluarea de la Compania Naţională de Investiţii S.A., în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, a imobilului „Bazin de înot didactic"HCL
090/2021Aprobarea unor măsuri pentru organizarea serviciului public de ridicare a vehiculelor parcate/abandonate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni, respectiv aprobarea Regulamentului aferentHCL
089/2021Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptățite Dezső Árpád şi Dezső Emilia, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
088/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna august 2021HCL
087/2021Aprobarea finanţării cheltuielilor de întreținere a Sălii de sport „Basilides Tibor" GheorgheniHCL
086/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
085/2021Aprobarea modului și prețului de valorificare a lemnului fasonat din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni – anii de producție 2020 , 2021HCL
084/2021Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului „Tarisznyás Márton" din GheorgheniHCL
083/2021Punerea la dispoziția Centrului de Transfuzie Sanguină Harghita a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Lacu Roșu nr.7HCL
082/2021Aprobarea Planului Urbanistic Zonă de servicii turistice, agrement și sportHCL
081/2021Aprobarea acordării unei alocaţii bugetare pentru cofinanţarea activității sportive „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC, ediţia a XV-a 2021”HCL
080/2021Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – ”VSK Gyergyó”HCL
079/2021Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al activității de voluntariat din cadrul Municipiului Gheorgheni și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
078/2021Darea în administrare către Muzeul Tarisznyás Márton din Gheorgheni a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, str. Carpaţi nr.7, județul Harghita HCL
077/2021Aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și a numărului de beneficiari, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Gheorgheni, anul şcolar 2020 – 2021HCL
076/2021Darea în administrare către Spitalul Municipal Gheorgheni a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, str. Carpaţi nr. 7, județul HarghitaHCL
075/2021Modificarea H.C.L. nr.110/2020, privind organizarea serviciului de apă şi de canalizare în municipiul Gheorgheni prin extinderea Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni şi reorganizarea acestuia în Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
074/2021Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 ale Societății Vitalissima S.R.L. din GheorgheniHCL
073/2021Revocarea H.C.L. nr.52/2021, privind aprobarea Contractului de asociere pentru finanțarea și realizarea lucrărilor de reabilitare, extindere, mansardare clădire existentă și amenajare curte cu teren de joacă la Grădiniţa „Csillagszem”, cu modificarea și completarea ulterioară prin H.C.L. nr.65/2021 HCL
072/2021Aprobarea recoltării masei lemnoase din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni – anul de producție 2021HCL
071/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iulie 2021HCL
070/2021Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Municipiul Gheorgheni prin Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni și U.A.T. Județul Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2HCL
069/2021Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului GheorgheniHCL
068/2021Constatarea rezilierii de drept a Contractului de dare în administrare nr.9258/2010HCL
067/2021Aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Municipiul Gheorgheni și U.A.T. Județul Harghita în vederea realizării proiectului de finanțare „Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. „Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B „Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2HCL
066/2021Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul I al anului 2021HCL
065/2021Modificarea și completarea H.C.L. nr.52/2021, privind aprobarea Contractului de asociere pentru finanțarea și realizarea lucrărilor de reabilitare, extindere, mansardare clădire existentă și amenajare curte cu teren de joacă la Grădiniţa „Csillagszem” HCL
064/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iunie 2021HCL
063/2021Aprobarea Devizului general, respectiv a Indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic, aferente obiectivului de investiţie „Eficientizarea energetică a Casei de Cultură din Municipiul Gheorgheni”HCL
062/2021Aprobarea asocierii U.A.T. Municipiul Gheorgheni cu U.A.T. Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției „Amenajare drum de tranzit al municipiului Gheorgheni pentru DN 12, Nord – Sud”HCL
061/2021Aprobarea încheierii unui Parteneriat de implementare între U.A.T. Municipiul Gheorgheni și Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în scopul realizării obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Gheorgheni”HCL
060/2021Modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții, și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
059/2021Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2021HCL
058/2021Aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, în vederea încredințării managementului Muzeului „Tarisznyás Márton” din GheorgheniHCL
057/2021Defalcarea sumei alocate pentru finanţarea serviciilor sociale din Municipiul Gheorgheni, pe anul 2021HCL
056/2021Indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2022HCL
0552021Încheierea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământHCL
054/2021Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
053/2021Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului GheorgheniHCL
052/2021Aprobarea Contractului de asociere pentru finanțarea și realizarea lucrărilor de reabilitare, extindere, mansardare clădire existentă și amenajare curte cu teren de joacă la Grădiniţa „Csillagszem” HCL
051/2021Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru persoanele adulte internate în centre de îngrijire și asistență socială
HCL
050/2021Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru copii/tineri instituţionalizaţi sau aflaţi la asistenţi maternali profesionişti
HCL
049/2021Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022–2024HCL
048/2021Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire case de locuit – strada Kiss Antal, f.n. municipiul Gheorgheni, județul Harghita HCL
047/2021Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în Consiliul administrativ al Teatrului Figura Stúdió Színház din GheorgheniHCL
046/2021Completarea H.C.L. nr.14/2021, privind aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului 2238/96/2017HCL
045/2021Completarea H.C.L. nr.13/2021, privind aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului civil nr. 148/96/2018HCL
044/2021Completarea H.C.L. nr.12/2021, privind aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului civil nr.261/96/2018HCL
043/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna mai 2021HCL
042/2021Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru încredințarea managementului Muzeului „Tarisznyás Márton” din GheorgheniHCL
041/2021Darea în administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni a unor aparate medicale achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din municipiul Gheorgheni”HCL
040/2021Modificarea H.C.L. nr.26/2021, privind convocarea unei Adunări Generale a Asociaților S. C.Monturist S.R.L. Gheorgheni, mandatarea consilierilor locali, pentru reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în AGA şi stabilirea obiectivelor de urmărit HCL
039/2021Modificarea și completarea H.C.L. nr.152/2012, privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţiiHCL
038/2021Aprobarea utilizării excedentului anilor precedenţi precum şi a Listei provizorii a programului de investiţii publice al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
037/2021Înființarea serviciului public local Salvamont, respectiv modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
036/2021Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptățite László Imre şi László Olga, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
035/2021Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a unui număr de 4 amplasamente în completarea celor predate anterior în vederea executării obiectivului de investiţii: „Consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea Patinoarului Artificial din Municipiul Gheorgheni, județul Harghita”HCL
034/2021Aprobarea prețului unic pentru apa potabilă și a tarifului unic pentru canalizare-epurare, pentru Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare – Gheorgheni, județul HarghitaHCL
033/2021Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2020HCL
032/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna aprilie 2021HCL
031/2021Aprobarea utilizării excedentului anilor precedenţi precum şi a Listei provizorii a programului de investiţii publice al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
030/2021Modificarea H.C.L. 19/ 2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr. 7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9-11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin blocurile 10, 20, 23, 24, 12” și a cheltuielilor legate de proiectHCL
029/2021Modificarea H.C.L. 21/2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: cartierul Florilor, Blocurile 45E, 49, 43, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11,3” și a cheltuielilor legate de proiectHCL
028/2021Aprobarea valorificării lemnului fasonat la drum din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni – anul de producţie 2020HCL
027/2021Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local GheorgheniHCL
026/2021Convocarea unei Adunări Generale a Asociaţilor S. C. Monturist S.R.L. Gheorgheni, mandatarea consilierilor locali, pentru reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în AGA şi stabilirea obiectivelor de urmăritHCL
025/2021Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis,
a unor suprafețe de 54,00 mp, respectiv 250,78 mp din imobilul situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.16, municipiul Gheorgheni, județul Harghita, aflat în administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni
HCL
024/2021Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis,
a unor suprafețe de 10,00 mp, respectiv 0,50 mp din imobilul situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.16, municipiul Gheorgheni, județul Harghita, aflat în administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni
HCL
023/2021Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
022/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna martie 2021HCL
021/2021Aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18,6,11,3” și a cheltuielilor legate de proiectHCL
020/2021Modificarea H.C.L. nr.57/2020, privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic – şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51,
Cartierul Bucin, blocurile 18 ,6, 11, 3”
HCL
019/2021Aprobarea proiectului ”Reabilitarea termică a unor blocuri din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr. 7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9 –11, Bulevardul Lacu Rosu nr. 5 B, Cartierul Bucin blocurile 10, 20, 23, 24,12” şi a cheltuielilor legate de proiectHCL
018/2021Aprobarea modificării H.C.L. nr.58/2020, privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr.7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9–11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10, 20, 23, 24,12”HCL
017/2021Aprobarea Regulamentului de acordare-valorificare material lemnos către populaţia Municipiului GheorgheniHCL
016/2021Aprobarea dizolvării și lichidării „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare GYERVÍZ”HCL
015/2021Aprobarea achiziționare de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul dosarului nr.776/96/2015*HCL
014/2021Aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului 2238/96/2017HCL
013/2021Aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului civil nr.148/96/2018HCL
012/2021Aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului civil nr.261/96/2018HCL
011/2021Aprobarea denunțării unilaterale a Contractului de asistență juridică în cadrul Dosarului nr.148/96/2018HCL
010/2021Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, în urma reorganizăriiHCL
rectificare
009/2021Aprobarea închirierii prin procedura de licitație publică, cu plic închis, a unei suprafețe din imobilul situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.7,municipiul Gheorgheni, județul HarghitaHCL
008/2021Actualizarea listei partizilor de masă lemnoasă provenite din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, anii de producție 2017–2020, și stabilirea prețurilor de pornire la licitație/negociereHCL
007/2021Utilizarea excedentului rezultat la sfârșitul anului 2020HCL
006/2021Aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021HCL
005/2021Aprobarea schimbării temporare a destinației unei suprafețe din parterul fostului „Dispensar urban” în structură medicală – centru de vaccinareHCL
004/2021Aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităţiiHCL
003/2021Aprobarea organizării reţelei şcolare în unităţile de învăţământpreuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Gheorgheni, pentru anul şcolar 2021 – 2022HCL
002/2021Aprobarea prețurilor pentru activitățile de golire sistem, vidanjare, spălare, executate de către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
001/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna februarie 2021HCL
no.titledownload
001/2020Utilizarea excedentului rezultat din activităţile finanţate integral din venituri propriiHCL
002/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna februarie 2020HCL
003/2020Aprobarea organizării reţelei şcolare în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică de pe raza municipiului Gheorgheni, pentru anul şcolar 2020 – 2021HCL
Anexa
004/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite Bándrovszky Elisabeta şi Bandrovszky Antal, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
005/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanei îndreptăţite Solyom Éva-Elisabeta, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
006/2020Modificarea Acordului cu Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România pentru reabilitarea, extindere mansardare, a clădirii Grădiniţei „Csillagszem”, situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăţiei nr.3, judeţul Harghita – aprobat de H.C.L. nr.153/2019, completat prin H.C.L. nr.169/2019HCL
007/2020Aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităţiiHCL
Anexa
008/2020Aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020HCL
009/2020Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni şi ale serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa
010/2020Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa
011/2020Utilizarea excedentului rezultat din activităţile finanţate integral din venituri propriiHCL
012/2020Aprobarea Cererii de tragere din facilitatea de credit pentru proiectul „Amenajarea unui parc în strada Constructorilor, f.n. din municipiul Gheorgheni, prin reconversia şi refuncţionalizarea terenului vacant şi neutilizat”HCL
013/2020Aprobarea angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice şi creditele bugetare până la aprobarea bugetului iniţial pe anul 2020 - ANULATHCL
014/2020Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Dobrean Teodor-Constantin şi vacantarea locului de consilier localHCL
015/2020Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Gheorgheni, pentru perioada 2020-2025HCL
Anexa
016/2020Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
Anexa
017/2020Modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa1
Anexa2
018/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna martie 2020HCL
019/2020Aprobarea angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice şi creditelor bugetare până la exercitarea bugetului iniţial pe anul 2020 - ANULATHCL
020/2020Reprimirea în administrarea Municipiului Gheorgheni a sectoarelor de drum care în urma aprobării P.U.G., prin H.C.L. nr.137/2018, aparţin intravilanului municipiului Gheorgheni HCL
021/2020Suportarea din bugetul local a diferenţei rezultate în urma depunerii ofertei financiare privind investiţia „Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni” HCL
022/2020Aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Gheorgheni şi administrarea Consiliului Localal Municipiului Gheorgheni HCL
023/2020Revocarea H.C.L. nr.153/2019, cu modificările ulterioare, respectiv predarea imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit „Csillagszem” către Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, şi aprobarea condiţiilor privind realizarea investiţieiHCL
024/2020Aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective noi de investiţii
HCL
025/2020Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023HCL
026/2020Defalcarea sumei alocate pentru finanţarea serviciilor sociale din Municipiul Gheorgheni, pe anul 2020HCL
027/2020Aprobarea Procedurii de stabilire a contribuţiei asigurate din bugetul local al Municipiului Gheorgheni, pentru furnizarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliuHCL
Anexa
028/2020Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
029/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
030/2020Aprobarea încheierii unui contract de locaţiune necesară carantineiHCL
031/2020Desemnarea şi alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni din data de 13 martie 2020HCL
032/2020Modificarea H.C.L. nr.86/2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, şi a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţie „Reconfigurarea infrastructurii de mobilitate urbană în Municipiul Gheorgheni"HCL
033/2020Modificarea H.C.L. nr.106/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Reconfigurarea infrastructurii de mobilitate urbană în străzile: Selyem, Stejarului, Scurtă, Frasinului, strada Miron Cristea, str. Dr. Fejér Dávid şi strada Rákóczi Ferenc din Municipiul Gheorgheni"HCL
034/2020Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni"HCL
035/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
036/2020Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor blocurile 45E, 49, 43,44, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11"HCL
037/2020Validarea mandatului de consilier local al doamnei Nicuţă Nicoleta în cadrul Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
038/2020Încheierea unor contracte de finanţare cu Spitalul Municipal GheorgheniHCL
039/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna aprilie 2020HCL
040/2020Aprobarea Regulamentului pentru aplicarea taxei speciale pentru eliberarea de extrase din planurile digitalizate – plan de situaţie şi plan de încadrare în zonăHCL
041/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanei îndreptăţite Burján Ladislau, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
042/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite Farkas Emeric, şi Farkas Ana, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
043/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, în favoarea Parohiei Unitariene Gheorgheni, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
044/2020Aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Gheorgheni, judeţul HarghitaHCL
Anexa
045/2020Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Gheorgheni, şi a modalităţii de gestiuneHCL
Anexa
046/2020Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Case de locuit şi centru hipic terapeuticHCL
Anexa
047/2020Prelungirea duratei Contractului de închiriere nr.2189/2010HCL
048/2020Constituirea Comisiei de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului Municipal Gheorgheni, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilorHCL
049/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
A1-7
050/2020Reactualizarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, constituite prin H.C.L. nr.120/2016, cu modificările ulterioare
HCL
051/2020Stabilirea Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitateHCL
052/2020Încheierea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuieli personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ
HCL
053/2020Aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului GheorgheniHCL
Anexa
054/2020Aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului Gheorgheni”HCL
A1-2
A3
055/2020Aprobarea participării Muncipiului Gheorgheni în cadrul Programului Termoficare 2019-2027HCL
056/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
057/2020Aprobarea documentațiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor blocurile 45E, 49, 43,44, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11,3”Anexe
HCL
058/2020Aprobarea documentațiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr.7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9–11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10,20,23,24,12”
HCL
Anexe
059/2020Modificarea H.C.L. nr.34/2020,privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni"
HCL
060/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna mai 2020HCL
061/2020Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2022HCL
062/2020Modificarea /actualizarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare, aprobat prin H.C.L. nr.34/2014HCL
063/2020Indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021HCL
064/2020Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite Péter Ștefan-Vilhelm, şi Péter Edit, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
065/2020Modalitatea de acordare a unor beneficii de asistență socială în regim de urgență persoanelor/familiilor aflate în izolare la domiciliu care nu au aparținători, nu realizează venituri precum și pentru familiile aflate în dificultate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Gheorgheni ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19HCL
066/2020Transmiterea locaţiunii asupra terenului înscris în C.F. nr.50154 GheorgheniHCL
067/2020Completarea H.C.L. nr.12/2017, privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local GheorgheniHCL
068/2020Modificarea H.C.L. nr.42/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferente investiţiei ,,Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în Municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”HCL
069/2020Modificarea H.C.L. nr.188/2017, privind asigurarea cofinanţării cheltuielilor aferente investiţiei „Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în Municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”HCL
070/2020Modificarea H.C.L. nr.52/2017, pentru aprobarea proiectului „AMENAJAREA UNUI PARC ÎN STRADA CONSTRUCTORILOR, F.N. DIN MUNICIPIUL GHEORGHENI, PRIN RECONVERSIA ȘI REFUNCȚIONALIZAREA TERENULUI VACANT ȘI NEUTILIZAT” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiții 5.2, nr. Apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1HCL
071/2020Revocarea H.C.L. nr.45/2020, privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Gheorgheni, şi a modalităţii de gestiune
HCL
072/2020Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Gheorgheni, şi a modalităţii de gestiuneHCL
073/2020Modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni ca urmare a reorganizării Serviciului Financiar -ITLHCL
074/2020Aprobarea finanţării Clubului Sportiv Şcolar Gheorgheni în vederea asigurării funționării Sălii de sport „Basilides Tibor” GheorgheniHCL
075/2020Suspendarea temporară a activităţii pentru unele instituţii publice, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
076/2020Modificarea H.C.L. nr.34/2020,privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni", modificată prin H.C.L. nr.59/2020HCL
077/2020Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023HCL
078/2020Modificarea H.C.L. nr.55/2020, privind aprobarea participării Municipiului Gheorgheni în cadrul Programului Termoficare 2019-2027HCL
079/2020Aprobarea Programului de îmbunătățire a eficientei energetice în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita, pentru perioada 2021 – 2027HCL
080/2020Aprobarea notei de fundamentare a unui obiectiv nou de investiţiiHCL
081/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
Anexe
082/2020Modificarea H.C.L. nr.164/2017, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie "Eficientizarea energetică a Internatului Colegiului Tehnic Batthány Ignác din Municipiul Gheorgheni", modificată prin H.C.L, nr. 104/ 2018HCL
083/2020Acceptarea achiziționării imobilului situat în municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr.42/B, judeţul HarghitaHCL
084/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iunie 2020HCL
085/2020Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru persoanele adulte internate în centre de îngrijire și asistență socială HCL
086/2020Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru copii/tineri instituţionalizaţi sau aflaţi la asistenţi maternali profesioniştiHCL
087/2020Aderarea Municipiului Gheorgheni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”HCL
088/2020Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, bdul. Frăției nr.7, județul Harghita HCL
089/2020Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2019HCL
090/2020Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul I al anului 2020HCL
091/2020Revocarea H.C.L. nr.44/2020, privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Gheorgheni, judeţul HarghitaHCL
092/2020Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
093/2020Aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective noi de investiţiiHCL
094/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
095/2020Abrogarea H.C.L. nr.75/2020, privind suspendarea temporară a activităţii pentru unele instituţii publice, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
096/2020Modificarea H.C.L. nr.34/2020, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni", cu modificările ulterioareHCL
097/2020Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a căsuţelor din lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului GheorgheniHCL
098/2020Acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de management al deşeurilor Harghita”, în vederea exercitării votului în numele Municipiului GheorgheniHCL
099/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iulie 2020HCL
100/2020Valorificarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Gheorgheni, anii de producție 2017 – 2020, și stabilirea prețurilor de pornire la licitațieHCL
101/2020Modificarea prin Act adiţional a Contractului de închiriere nr.9460/25.11.2010HCL
102/2020Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Gheorgheni, aferente anului şcolar 2019-2020HCL
103/2020Aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Gheorgheni, judeţul HarghitaHCL
104/2020Modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului GheorgheniHCL
105/2020Achiziţionarea unui teren intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr.42, judeţul Harghita, aprobarea unor schimburi de terenuri, respectiv modificarea H.C.L. nr.101/2018 şi H.C.L. nr.83/2020HCL
rectificat
106/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
107/2020Aprobarea prelungirii Convenţiei de asociere încheiat între: Fundaţia MENS SANA, Clubul Sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó” şi U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
108/2020Acordul asociatului Municipiul Gheorgheni pentru dizolvarea, lichidarea și radierea Societăţii Gyerviz Distrib Serv S.R.L.HCL
109/2020Modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de măturat spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice din municipiul Gheorgheni, aprobat prin H.C.L. nr.169/2018, cu modificările şi completările ulterioareHCL
110/2020Organizarea serviciului de apă şi de canalizare în municipiul Gheorgheni prin extinderea Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni şi reorganizarea acestuia în Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
111/2020Aprobarea acordării unei alocaţii bugetare pentru cofinanţarea activităţii sportive „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC” – 2020, ediţia a XIV-aHCL
112/2020Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea Municipiului Gheorgheni în Adunarea Generală a Asociaţilor a societăţii Monturist S.R.L., convocată pentru data de 22.07.2020HCL
113/2020Darea în administrarea Spitalului Municipial Gheorgheni a unei instalații radiologice pentru osteodensitometrie tip STRATOSHCL
114/2020Modificarea și completarea H.C.L. nr.105/2020, privind achiziţionarea unui teren intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr.42, judeţul Harghita, aprobarea unor schimburi de terenuri, respectiv modificarea H.C.L. nr.101/2018 şi H.C.L. nr.83/2020HCL
115/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna august 2020HCL
116/2020Aprobarea situaţiei financiare pe anul 2019 a Societății Vitalissima S.R.L. din GheorgheniHCL
117/2020Atribuire de denumire a unor străzi din Municipiul Gheorgheni, staţiunea Lacu RoşuHCL
118/2020Aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominiiHCL
119/2020Instituirea unor facilităţi fiscale pentru durata stării de urgenţă şi anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului GheorgheniHCL
120/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
121/2020Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
rectificat
122/2020Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul II al anului 2020HCL
123/2020Punerea la dispoziție către R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Bicazului – Hășmaș R.A. a terenului cu suprafața de 2,5 ha, situat pe raza administrativă a Municipiului Gheorgheni, stațiunea turistică Lacu Roșu, județul HarghitaHCL
124/2020Aprobarea exploatării şi valonficării masei lemnoase pe picior, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Gheorgheni HCL
125/2020Însușirea propunerii de concesionare a terenului aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni, în suprafață de 12,60 mp, situat pe bd. Frăţiei, de către S. C. Country BO S.R.L. HCL
126/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna septembrie 2020HCL
127/2020Modificarea Statului de funcții și a numărului de posturi aprobate al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
128/2020Extinderea obiectului de activitate a S.P.L.T.A.C. GheorgheniHCL
129/2020Aprobarea cofinanțării activităților Asociației Clubul Sportiv Hockey Gheorgheni pentru anul 2020 HCL
130/2020Modificarea și completarea Anexei nr.1 din H.C.L. nr.35/2017, privind darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Gheorgheni, a infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparţinând domeniului public şi privat al autorităţii administraţiei publice locale, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii, denumit în continuare SACETHCL
131/2020Aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective noi de investiţiiHCL
132/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
133/2020Aprobarea Fișei de proiect cu titlul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni - Etapa II”, în vederea obținerii de sprijin prin intermediul Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea proiectelor de infrastructurăHCL
134/2020Modificarea H.C.L. nr.105/2020, privind achiziţionarea unui teren intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr.42, judeţul Harghita, aprobarea unor schimburi de terenuri, respectiv modificarea H.C.L. nr.101/2018 şi H.C.L. nr.83/2020, modificată și completată prin H.C.L. nr.114/2020HCL
rectificat
135/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna octombrie 2020HCL
136/2020Modificarea H.C.L. nr.126/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitarea terenului de sport şi a internatului Liceului Tehnologic Fogarasy Mihály,
din municipiul Gheorgheni”
HCL
137/2020Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu denumirea „Reabilitarea terenului de sport şi a internatului Liceului Tehnologic Fogarasy Mihály, din municipiul Gheorgheni”HCL
138/2020Modificarea H.C.L. nr.125/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Rehabilitarea Colegiului Tehnic Batthyány Ignác din municipiul Gheorgheni”HCL
139/2020Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu denumirea „Reabilitarea Colegiului Tehnic Batthyány Ignác, din municipiul Gheorgheni”HCL
140/2020Modificarea și completarea H.C.L. 112/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea păşunatului, Taxele de păşunat, sancţiuni contravenţionale şi modelul Autorizaţiei de păşunatHCL
141/2020Aprobarea Regulamentului privind parcul de agrement din strada ConstructorilorHCL
142/2020Aprobarea Regulamentului de aplicare a programului de susţinere a studenţilor din anii terminali, 2019 – 2020, respectiv constituirea Comisiei de selecţie şi de evaluare a cererilor depuse pentru obţinerea burselorHCL
143/2020Modificarea descrierii stemei Municipiului Gheorgheni însușite prin H.C.L. nr. 200/2010HCL
144/2020Aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, respectiv modificarea Regulamentului serviciului public local de termoficare al Municipiului Gheorgheni HCL
145/2020Modificarea Contractului de concesiune nr.8C din 15 februarie 1995 HCL
146/2020Trecerea în domeniul privat al Municipiului Gheorgheni a terenurilor care au aparținut fostului C.A.P. Gheorgheni – ferma DisznóhizlaldaHCL
147/2020Trecerea în domeniul privat al Municipiului Gheorgheni a terenurilor care au aparținut fostului C.A.P. Gheorgheni – ferma MocsárHCL
148/2020Acordarea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita, asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului GheorgheniHCL
149/2020Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a căsuţelor de lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului GheorgheniHCL
150/2020Darea în administrare a autovehicului speciale N3 SG Vidanj, a excavatorului multi Benati și a altor bunuri către SPLTAC – GheorgheniHCL
151/2020Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului Figura-Stúdió Színház din Gheorgheni, aprobat prin H.C.L. nr.34/2010HCL
152/2020Modificarea completarea H.C.L. nr.211/2019, pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Grilei de salarizare a personalului Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni HCL
153/2020Aprobarea preluării calității de autoritate concedentă de către U.A.T. Municipiul Gheorgheni în cadrul Contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita, nr. 101/30.06.2003, încheiat cu societatea comercială HARGAZ HARGHITA GAZ S.A.HCL
154/2020Aprobarea Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2020HCL
155/2020Modificarea Statului de funcții și a numărului de posturi aprobate al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
156/2020Aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2020, pentru susținerea activității unităților de cultHCL
157/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
158/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.1 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
159/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.2 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
160/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.4 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
161/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.5 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
162/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.7 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
163/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.8 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
164/2020Închirierea prin procedura de licitație publică cu plic închis a cabinetului cu nr.9 din incinta clădirii situată pe strada Carpați nr.8, municipiul GheorgheniHCL
165/2020Aprobarea Acordului de parteneriat nr. 32941/18.09.2020, încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și U.A.T. Municipiul GheorgheniHCL
166/2020Modificarea art.1 din H.C.L. nr.253/2017, privind aprobarea asocierii între Municipiul Gheorgheni, prin Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni şi Asociaţia Futball Klub Csíkszereda – Miercurea-Ciuc, în vederea amenajării și exploatării unui teren de sport cu gazon artificial, situat în municipiul GheorgheniHCL
167/2020Aprobarea notei de fundamentare a unui obiectiv nou de investiţiiHCL
168/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
169/2020Modificarea H.C.L. nr.157/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Centru comunitar Gheorgheni mediatecă – bibliotecă multifuncţională"HCL
170/2020Modificare H.C.L. nr.170/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Amenajare spaţiu public – zona Parcului Central din municipiul Gheorgheni"HCL
171/2020Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației in Municipiul Gheorgheni - Etapa II”HCL
172/2020Modificarea H.C.L. nr.117/2020, privind atribuire de denumire a unor străzi din Municipiul Gheorgheni, localitatea componentă Lacu RoşuHCL
173/2020Modificarea H.C.L. nr.121/2020, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate privată asupra pășunilor împădurite, în favoarea Municipiului GheorgheniHCL
174/2020Aprobarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate privată asupra pășunilor împădurite, în favoarea Municipiului GheorgheniHCL
175/2020Modificarea Actului adițional nr.6 la Contractul de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita, nr. 101 din 30.06.2003, încheiat cu societatea comercială HARGAZ HARGHITA GAZ S.A., aprobat prin H.C.L nr.153/2020HCL
176/2020Modificarea Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2020, aprobat prin H.C.L. nr.154/2020HCL
177/2020Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis, a unor suprafețe din imobilul situat pe bulevardul Frăției nr.9, municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita, aflat în administrarea Teatrului Figura Stúdió-Színház din GheorgheniHCL
178/2020Preluarea și predarea infrastructurii tehnico-edilitare specifice, aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni, care formează sistemul de alimentare cu apă potabilă și de canalizareHCL
rectificat
179/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
180/2020Aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 300.000,00 lei către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
rectificat
181/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna noiembrie 2020HCL
182/2020Alegerea viceprimarului Municipiului GheorgheniHCL
183/2020Organizarea comisiilor de specialitate aleConsiliului local al Municipiului GheorgheniHCL
184/2020Modificarea și completarea H.C.L. nr.22/2020, privind aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Gheorgheni şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
185/2020Încetarea Contractului de închiriere nr.9460/25.11.2010, prin denunțare unilaterală de către locatorHCL
186/2020Încetarea Contractului de închiriere nr.5454/28.06.2020, prin denunțare unilaterală de către locatorHCL
187/2020Modificarea Organigramei și a Statului de funcții, respectiv completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
188/2020Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
189/2020Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Gheorgheni în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Gheorgheni, pentru anul şcolar 2020–2021HCL
190/2020Aprobarea notei de fundamentare a unui obiectiv nou de investiţieHCL
191/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
192/2020Aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Municipiul Gheorgheni” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuiaHCL
193/2020Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, precum şi a membrilor supleanţi în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
194/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna decembrie 2020HCL
195/2020Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
196/2020Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2021HCL
nota rectificare
197/2020Completarea Anexei H.C.L. nr.9/2020, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
198/2020Darea în administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni a unor aparate medicale achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din municipiul Gheorgheni”HCL
199/2020Modificarea Organigramei, Statului de funcții, respectiv Grilei de salarizare a Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
200/2020Aprobarea cofinanțării activităților Asociației Clubul Sportiv Hockey Gheorgheni pentru anul 2020 HCL
201/2020Modificarea și completarea H.C.L. nr.192/2020, privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Municipiul Gheorgheni” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuiaHCL
202/2020Aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Gheorgheni, în vederea gestionării situației de pandemie”, a indicatorilor economici, și a cheltuielilor legate de implementarea acestuiaHCL
203/2020Aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective noi de investiţiiHCL
204/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
205/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna ianuarie 2021HCL
206/2020Modificarea și completarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi aparţinând domeniului public al municipiului Gheorgheni, aprobat prin H.C.L. nr.97/2016HCL
rectificare
207/2020Însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a unor imobile teren cu destinaţie de drum din municipiul GheorgheniHCL
208/2020Însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a dreptului de proprietate privată în favoarea Municipiului Gheorgheni, județul Harghita, asupra terenurilor aferente grajdurilor din incinta fermelor Mocsár și DisznóhizlaldaHCL
209/2020Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Gheorgheni, pentru anul şcolar 2020–2021HCL
210/2020Acordarea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, și acces la utilitățile publice către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita, asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului GheorgheniHCL
211/2020Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite Lukács Toma, şi Lukács Elisabeta, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HCL
212/2020Aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Gheorgheni, în anul 2021HCL
213/2020Completarea H.C.L. nr.121/2020, privind gestionarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Gheorgheni de către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
214/2020Modificarea și completarea H.C.L. nr.177/2020, privind aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis, a unor
suprafețe din imobilul situat pe bulevardul Frăției nr.9, municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita, aflat în administrarea Teatrului Figura Stúdió-Színház din Gheorgheni
HCL
215/2020Abrogarea art.31 din H.C.L. 155/2014 și art. 5 din H.C.L. 230/2015 cu privire la încasarea a 50% din sumele rezultate în urma închirierii spațiilor din incinta clădirii situată pe bld. Frăției nr. 9 de către Teatrul Figura Stúdió- SzínházHCL
216/2020Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis, a unor suprafețe din imobilul situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.16,
municipiul Gheorgheni, județul Harghita, aflat în administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni
HCL
217/2020Aprobarea includerii în fondul forestier național a suprafețelor de pășuni împăduriteHCL
218/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
219/2020Aprobarea finanţării Clubului Sportiv Şcolar Gheorgheni în vederea asigurării funcționării Sălii de sport „Basilides Tibor” GheorgheniHCL
220/2020Stabilirea unor măsuri de protecţie socială, suportate din bugetul local, pentru locatarii blocurilor socialeHCL
221/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL