ttttt
no.titledownload
082/2022Aprobarea depunerii proiectului „Construire de locuințe de serviciu nZEB plus pentru specialiști din sănătate și învățământ în Municipiul Gheorgheni” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2, Componenta 10 – Fondul local, Operațiunea I.2: Construire de locuințe de serviciu nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământHCL
081/2022Aprobarea depunerii proiectului „Mobilitate urbană durabilă în MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA JOSENI, COMUNA CIUMANI și COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 - Fondul Local, Axa I.1 - Mobilitate urbană durabilă, Operaţiunea I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante)HCL
080/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 17 iunie 2022HCL
079/2022Aprobarea cofinanțării activității sportive „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC– 2022”HCL
078/2022Aprobarea cofinanțării activității sportive Competiția Internațională „Gheorgheni Belt”HCL
077/2022Aprobarea depunerii proiectului „Actualizare în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană Municipiul Gheorgheni, județul Harghita” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.4, Componenta 10 – Fondul local, Operațiunea I.4: Elaborarea /actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbanăHCL
076/2022Includerea cotei părți de 42,32% din clădirea Patinoarului artificial în domeniul public al U.A.T. Municipiul Gheorgheni HCL
075/2022Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul I al anului 2022HCL
074/2022Aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
073/2022Modificarea Statului de funcţii al Centrului Cultural GheorgheniHCL
072/2022Constatarea încetării unor contracte de concesiuneHCL
071/2022Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
070/2022Aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive din Municipiul Gheorgheni HCL
069/2022Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului „Tarisznyás Márton” din GheorgheniHCL
068/2022Aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: „Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni, judetul Harghita”HCL
067/2022Însușirea Documentației cadastrale a unor imobile aflate în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea înscrierii în cartea funciarăHCL
066/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iunie 2022HCL
065/2022Aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a clădirii sediu secundar Primăria Municipiului Gheorgheni, Str. Carpați, Nr.7, judetul Harghita” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publiceHCL
064/2022Aprobarea solicitării transmiterii cotei părți de 42,32% a Consiliului Județean Harghita din clădirea Patinoarului artificial, din domeniul public al U.A.T. Județul Harghita în domeniul public al U.A.T. Municipiul Gheorgheni HCL
063/2022Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea Municipiului Gheorgheni în Adunarea Generală a Asociaţilor a societăţii Monturist S.R.L., convocată pentru data de 20 mai 2022 şi aprobarea obiectivelor de urmăritHCL
062/2022Aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
061/2022Aprobarea Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2022HCL
060/2022Intenția de denunțare unilaterală a Contractului de concesiune nr.3987/24.06.2003HCL
059/2022Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
058/2022Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
057/2022Rezilierea Contractului de dare în administrare nr.5648/2011HCL
056/2022Aprobarea Procedurii de acordare a ajutorului de urgență la nivelul Municipiului GheorgheniHCL
055/2022Propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanei îndreptățite a unui teren intravilan, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
054/2022Indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2023HCL
053/2022Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2022HCL
052/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna mai 2022HCL
051/2022Aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termica a Bibliotecii Municipale din Municipiul Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos, Nr. 25, Judetul Harghita” pentru a accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publiceHCL
050/2022Aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni” în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.)HCL
049/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 13 aprilie 2022HCL
048/2022Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
047/2022Darea în administrare către Teatrul Figura Stúdió Színház din Gheorgheni a apartamentului nr.2 din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăției nr.23, județul Harghita HCL
046/2022Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 HCL
anexe
045/2022Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis, a spațiului de 50,00 mp din incinta imobilului denumit „Casa pieței” HCL
044/2022Modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcții, și a
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal Gheorgheni
HCL
043/2022Aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
042/2022Modificarea modificarea H.C.L. nr.12/2022, privind darea în administrarea Serviciului Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului GheorgheniHCL
041/2022Defalcarea sumei alocate pentru finanţarea serviciilor sociale din Municipiul Gheorgheni, pe anul 2022
HCL
040/2022Aprobarea Regulamentului privind alocarea de fonduri de la bugetul local al Municipiului Gheorgheni pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu activitatea de pe raza municipiului GheorgheniHCL
039/2022Modificarea H.C.L. nr.224/2015, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiţiei „Extindere prin mansardare grădiniţă de copii cu program prelungit Csodavilág, municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita”, cu modificările ulterioareHCL
038/2022Modificarea H.C.L. nr.22/2020, privind aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului GheorgheniHCL
037/2022Modificarea modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Municipale Gheorgheni
HCL
036/2022Aprobarea Actului adiţional la Contractul de închiriere nr.4165/2017
HCL
035/2022Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două căsuțe de lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului Gheorgheni HCL
034/2022Modificarea modificarea H.C.L. nr.92/2021, privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului: „Bazin de înot didactic” și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activitățiiHCL
033/2022Modificarea H.C.L. nr.190/2021, privind darea în administrarea Serviciului Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni a unor bunuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Gheorgheni și completarea H.C.L. nr.178/2020HCL
032/2022Modificarea H.C.L. nr.34/2020, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni"HCL
031/2022Încheierea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământHCL
030/2022Propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanei îndreptățite a unui teren intravilan, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
029/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna aprilie 2022HCL
028/2022Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023–2025HCL
027/2022Actualizarea Studiului de fezabilitate privind „Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului Gheorgheni” și modificarea HCL nr. 54/2020HCL
026/2022Desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului GheorgheniHCL
025/2022Aprobarea cuantumului cotizaţiei Municipiului Gheorgheni în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul MareHCL
024/2022Aprobarea cuantumului cotizaţiei Municipiului Gheorgheni în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita-Gheorgheni – Hargita Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési TársulásHCL
023/2022Aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
022/2022Modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Societăţii Vitalissima S.R.L. din GheorgheniHCL
021/2022Însușirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea strada Cimitirului și strada Ghindei”HCL
anexa
020/2022Demararea procedurilor administrative pentru achiziționarea unor terenuri în vederea realizării investiției „Amenajare drum de legătură între DN12 și strada Gării, în municipiul Gheorgheni”HCL
019/2022Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pe anul 2022HCL
018/2022Însușirea Documentației cadastrale a unor imobile aflate în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, județul Harghita, în vederea înscrierii în cartea funciarăHCL
017/2022Preluarea în domeniul public al municipiului Gheorgheni a unor rețele de alimentară cu apă și predarea acestora în administrarea S.P.L.T.A.C. GheorgheniHCL
016/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna martie 2022HCL
015/2022Modificarea şi completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.22/2017, privind stabilirea normativelor proprii de consum combustibil pentru Consiliul Local, serviciile publice subordonate acestuia şi Primăria Municipiului Gheorgheni, cu modificările şi completările ulterioare HCL
014/2022Aprobarea utilizării excedentului rezultat la sfârșitul anului 2021 în cadrul instituțiilor și serviciilor publice finanțate din venituri proprii și subvențiiHCL
013/2022Aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022HCL
012/2022Darea în administrarea Serviciului Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni HCL
011/2022Modificarea H.C.L. nr.32 /2016, privind aprobarea preţului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale şi biomasă în Municipiul Gheorgheni, respectiv a preţului local al energiei termice facturată populaţiei municipiului Gheorgheni şi modificările aduse de prevederile noului Cod Fiscal și abrogarea H.C.L. nr. 23/2017 HCL
010/2022Aprobarea schimbării temporare a destinației unei locuinței situate în Municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl.7, sc. B, ap. 24, în spațiu de cazare pentru izolarea persoanelor lipsite de adăpost, infectați cu SARS cov-2 și dotarea acestuiaHCL
009/2022Constituirea Comisiei sociale de analiză şi repartizare a locuinţelor HCL
008/2022Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două căsuțe de lemn, aflate în proprietatea privată a Municipiului Gheorgheni HCL
007/2022Stabilirea perioadei efectuării inventarierii anuale a bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului GheorgheniHCL
006/2022Propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanelor îndreptățite a unui teren intravilan, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
005/2022Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2022, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să presteze acțiuni sau lucrări de interes local HCL
004/2022Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea unei suprafețe din incinta imobilului situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.16, municipiul Gheorgheni, județul Harghita, aflat în administrarea Spitalului Municipal GheorgheniHCL
003/2022Modificarea H.C.L. nr. 162/2015, privind aprobarea tarifelor de folosire/chiria spaţiilor aflate în administrarea Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”HCL
002/2022Aprobarea organizării reţelei şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza municipiului Gheorgheni, pentru anul şcolar 2022 – 2023HCL
001/2022Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna februarie 2022HCL
211/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
210/2021Adiționarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, aprobat prin HCL nr. 55/2021HCL
209/2021Aprobarea rezultatului final al concursului pentru ocuparea funcției
de manager al Clubul sportiv Gheorgheni - Városi Sport Klub Gyergyó - “VSK Gyergyó”
HCL
208/2021Aprobarea Devizului general, respectiv a indicatorilor tehnico-economici, aferente investiției ”Amenajarea curții Liceului Teoretic Sfântu Nicolae”HCL
207/2021Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea, în anul 2022, a costului anual pentru persoanele adulte internate în centre de îngrijire și asistență socialăHCL
206/2021Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea, în anul 2022, a costului anual pentru copii/tineri instituţionalizaţi sau aflaţi la asistenţi maternali profesioniştiHCL
205/2021Analizarea și aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Gheorgheni aferentă trimestrului IV al anului 2021HCL
204/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 HCL
203/2021Transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de concesiune nr.9/C/1993HCL
202/2021Constatarea încetării Contractului de concesiune nr.933 din 24.02.2000HCL
201/2021Aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru Asociaţia Club Sportiv Fox Hockey, în vederea finanţării programelor sportive, în perioada 2021 – 2022 HCL
200/2021Propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanei îndreptățite a unui teren intravilan, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
199/2021Aprobarea modificării tarifelor aferente serviciului de salubrizare și deszăpezire, prestate de Societatea Vitalissima S.R.L. din GheorgheniHCL
198/2021Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
197/2021Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea, în anul 2022, a costului anual pentru persoanele adulte internate în centre de îngrijire și asistență socialăHCL
196/2021Aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
195/2021Completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului GheorgheniHCL
194/2021Completarea Regulamentului serviciului public local de termoficare al Municipiului Gheorgheni HCL
193/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna ianuarie 2022HCL
192/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea şedinţei ordinare din data de 23 decembrie 2021HCL
191/2021Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul financiar 2021 HCL
190/2021Darea în administrarea Serviciului Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni a unor bunuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Gheorgheni și completarea H.C.L. nr.178/2020HCL
189/2021Însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale ale unor imobile pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului GheorgheniHCL
188/2021Modificarea H.C.L. nr.160/2021, privind respingerea ofertei de vânzare a imobilului înscrisîn C.F. nr. 54342 și C.F. nr. 54343, respectiv
modificarea H.C.L. nr.108/2021
HCL
187/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021
HCL
186/2021Aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru Asociaţia Club Sportiv Gyergyoi Hoki Klub – Club Sportiv Gheorgheni Hockey Club, în vederea finanţării programelor sportive, în perioada 2021 – 2023 HCL
185/2021Completarea H.C.L. nr.178/2020, privind preluarea și predarea infrastructurii tehnico-edilitare specifice, aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni, care formează sistemul de alimentare cu apă potabilă și de canalizareHCL
184/2021Aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior, provenit din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, anul de producție 2021, și stabilirea prețurilor de pornire la negociereHCL
183/2021Darea în administrarea Centrului Cultural Gheorgheni a unor căsuțe de lemn, aflate în patrimoniul privat al Municipiului GheorgheniHCL
182/2021Modificarea H.C.L. nr.62/2021, privind aprobarea asocierii U.A.T. Municipiul Gheorgheni cu U.A.T. Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției „Amenajare drum de tranzit al municipiului Gheorgheni pentru DN 12, Nord – Sud”HCL
181/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 HCL
180/2021Aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni HCL
179/2021Aprobarea Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economice aferente investiției „Amenajare drum de legătură între DN12 și strada Gării”HCL
178/2021Aprobarea modificarea și completarea H.C.L. nr. 202/2020, privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Gheorgheni, în vederea gestionării situației de pandemie”, a indicatorilor economici a cheltuielilor legate de implementarea acestuiaHCL
177/2021Modificarea Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2021HCL
176/2021Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis, a unei suprafețe din incinta imobilului situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.16, municipiul Gheorgheni, județul Harghita, aflat în administrarea Spitalului Municipal GheorgheniHCL
175/2021Modificarea și completarea Statului de funcții al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
174/2021Modificarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi aparţinând domeniului public al municipiului GheorgheniHCL
173/2021Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022
HCL
172/2021Disponibilizarea microbuzului şcolar M2, marca Opel Cibro, și transmiterea acestuia, fără plată, către Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae din Gheorgheni, respectiv modificarea H.C.L. nr.117/2021HCL
171/2021Propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanei îndreptățite a unui teren intravilan, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
170/2021propunerea pentru atribuire în proprietatea persoanei îndreptățite a unui teren intravilan, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
169/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă alConsiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna decembrie 2021HCL
168/2021Demararea procedurilor administrative pentru achiziționarea imobilului situat în municipiul Gheorgheni, strada Vărarilor nr.1, județul HarghitaHCL
167/2021Aprobarea documentaţiei cadastrale de reapartamentare a clădirii situate în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăției nr.23, județul HarghitaHCL
166/2021Preluarea în proprietatea privată a Municipiului Gheorgheni a terenului aferent construcției situate în bulevardul Frăției nr.23HCL
165/2021Aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Modernizare și extindere captare de apă Belchia în municipiul Gheorgheni”, pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel SalignyHCL
164/2021Aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea strada Cimitirului și strada Ghindei”, pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel SalignyHCL
163/2021Aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea pieței dr. Jakab Antal și a străzilor Băii și Budai Nagy Antal din municipiul Gheorgheni”, pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel SalignyHCL
162/2021Aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare străzi în municipiul Gheorgheni, județul Harghita”, pentru finanţarea acestuia în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel SalignyHCL
161/2021Aprobarea modului și prețului de valorificare a lemnului fasonat din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, anul de producție 2020HCL
160/2021Respingerea ofertei de vânzare a imobilului înscris în C.F. nr. 54342 și C.F. nr. 54343, respectiv modificarea H.C.L. nr.108/2021HCL
159/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 HCL
158/2021Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în comisiile de evaluare a probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul GheorgheniHCL
157/2021Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul III al anului 2021HCL
156/2021Revocarea dreptului de administrare al Serviciului Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni asupra unui imobil situat în municipiul Gheorgheni, str. Cimitirului nr. 10, județul HarghitaHCL
155/2021Aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, în urma reorganizăriiHCL
154/2021Modificarea și completarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
153/2021Completarea H.C.L. nr.92/2021, privind aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului: „Bazin de înot didactic” și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activitățiiHCL
152/2021Avizarea Calendarului Competițional pentru evenimente sportive din anul 2021 al Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”, respectiv aprobarea cuantumul sumelor pentru finanțarea din bugetul local a acestor programe sportiveHCL
151/2021Aprobarea condiţiilor de participare şi a procedurii de organizare a concursului pentru ocuparea postului de manager al Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”HCL
150/2021Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”HCL
149/2021Modificarea H.C.L. nr.63/2021, privind aprobarea Devizului general, respectiv a Indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic, aferente obiectivului de investiţie „Eficientizarea energetică a Casei de Cultură din Municipiul Gheorgheni”HCL
148/2021Constatarea încetării Contractului de concesiune nr.8C din 15 februarie 1995HCL
147/2021Modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Municipale Gheorgheni
HCL
146/2021Modificarea și completarea preambulului din H.C.L. nr.112/2021,privind darea în administrarea Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”, a Bazinului de înot didactic și a terenului aferent construcțieiHCL
145/2021Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptățite, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
144/2021Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Gheorgheni, pentru anul şcolar 2021–2022HCL
143/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna noiembrie 2021HCL
142/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
141/2021Actualizarea Statutului și a Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Centru Sportiv Harghita – Gheorgheni – Hargita-Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás, respectiv abrogarea H.C.L. nr.90/2016 HCL
140/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.13767/2020, aferent investiției „Eficientizarea energetică a Internatului Colegiului Tehnic Batthyány Ignác din municipiul Gheorgheni"HCL
139/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.13033/2020, aferent investiției „Eficientizarea iluminatului public din municipiul Gheorgheni"HCL
138/2021Aprobarea ajustării prețului aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.11940/2019, aferent investiției „Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în Municipiul Gheorgheni"HCL
137/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr. 10879/2020, aferent investiției „Ecologizarea Statiunii Turistice Lacu Rosu si dezvoltarea infrastructurii pentru turism – Etapa I a) Sistem de alimentare cu apă potabilă și b) Sistem de canalizare"HCL
136/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.11562/2020, aferent investiției „Refacerea corpului de garaje la Stația de ambulanță din Municipiului Gheorgheni"HCL
135/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.13862/2020, aferent investiției „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din Municipiului Gheorgheni"HCL
134/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.2850/2020, aferent investiției „Extindere și modernizarea rețea de alimentare cu apă potabilă în Municipiul Gheorgheni"HCL
133/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.11549/2019, aferent investiției „Reabilitarea și modernizarea străzilor Dózsa György, Belchiei și Pescarilor în Municipiul Gheorgheni"HCL
132/2021Aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.16341/2019, aferent investiției „Reabilitarea străzilor, Miron Cristea, Fejér Dávid, Rozelor şi Constructorilor din Municipiul Gheorgheni"HCL
131/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pentru conducerea ședinței extraordinare din data de 01 octombrie 2021HCL
130/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 HCL
129/2021Modificarea anexei la H.C.L. nr.76/2011, privind înregistrarea terenului situat în municipiul Gheorgheni, staţiunea Lacu-Roşu f.n.HCL
128/2021Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Gheorgheni, pentru anul şcolar 2021–2022HCL
127/2021Aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive prin Clubul Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”, pe anul 2021 HCL
126/2021Modificarea H.C.L. nr.80/2021, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – ”VSK Gyergyó”HCL
125/2021Modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcţii al Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – „VSK Gyergyó”HCL
124/2021Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni și al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
123/2021Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea Municipiului Gheorgheni în Adunarea Generală a Asociaţilor a societăţii Monturist S.R.L., convocată pentru data de 12 octombrie 2021 şi aprobarea obiectivelor de urmăritHCL
122/2021Aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior provenit din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni – anul de producție 2021 și stabilirea prețurilor de pornire la licitație/negociereHCL
121/2021Modificarea H.C.L. nr.99/2021, privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna septembrie 2021HCL
120/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna octombrie 2021HCL
119/2021Modificarea și completarea Statului de funcții al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
118/2021Completarea H.C.L. nr. 110/2021, privind modificarea H.C.L. nr.22/2020, privind aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, cu modificările şi completările ulterioareHCL
117/2021Preluarea microbuzului şcolar M2, marca Opel Cibro, din administrarea Colegiului Tehnic Batthyány Ignác din Gheorgheni și predarea acestuia în administrarea Liceului Teoretic Sfântu-Nicolae din GheorgheniHCL
116/2021Aprobarea modului și prețului de valorificare a lemnului fasonat din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni – anii de producție 2020, 2021HCL
115/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 HCL
114/2021Restricționarea circulaţiei rutiere pe un segment de drum public cu ocazia organizării și desfășurării evenimentului „Zilele Tineretului din Gheorgheni”HCL
113/2021Darea în administrarea Școlii Gimnaziale „Kós Károly” a imobilului
situat în municipiul Gheorgheni, strada Kossuth Lajos nr.81, judeţul Harghita
HCL
112/2021Darea în administrarea Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – ”VSK Gyergyó”, a Bazinului de înot didactic și a terenului aferent construcției
HCL
111/2021Aprobarea încheierii unui Parteneriat de implementare între U.A.T. Municipiul Gheorgheni și Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în scopul finalizării documentației tehnice pentru investiția „Varianta de ocolire a municipiului Gheorgheni”HCL
110/2021Modificarea H.C.L. nr.22/2020, privind aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, cu modificările și completările ulterioare HCL
109/2021Modificarea H.C.L. nr.87/2021, privind aprobarea finanţării cheltuielilor de întreținere a Sălii de sport „Basilides Tibor” GheorgheniHCL
108/2021Demararea procedurilor administrative pentru achiziționarea terenului aferent zonei de protecție severă la captarea apei brute de pe pârâul CianodHCL
107/2021Completarea H.C.L. nr.81/2021, privind aprobarea acordării unei alocaţii bugetare pentru cofinanţarea activităţii sportive „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC, ediţia a XV-a – 2021”HCL
106/2021Solicitarea de transmitere a unor sectoare de drumuri naţionale, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita, în administrarea Ministerului Transporturilor și InfrastructuriiHCL
105/2021Completarea H.C.L. nr.78/2021, privind darea în administrare către Muzeul Tarisznyás Márton din Gheorgheni a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, str. Carpaţi nr. 7, județul HarghitaHCL
104/2021Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanei îndreptățite Szőcs Levente, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
103/2021Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul II al anului 2021HCL
102/2021Completarea preambulului H.C.L. nr.15/2021, privind achiziționare de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul dosarului nr.776/96/2015*HCL
101/2021Aprobarea completării obiectivelor ADI Harghita cu administrarea și managementul ITI HARGHITA-COVASNA și, implicit, a modificării/actualizării Statutului ADI HarghitaHCL
100/2021Aprobarea participării Municipiului Gheorgheni la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul MareHCL
099/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna septembrie 2021HCL
098/2021Restricționarea circulaţiei rutiere pe un segment de drum public cu ocazia desfășurării festivalului „EgyFeszt"HCL
097/2021Modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții, și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
096/2021Aprobarea Programului de activitate al Centrului Cultural Gheorgheni, pe anul 2021HCL
095/2021Restricționarea circulaţiei rutiere pe unor segmente de drum public cu ocazia desfășurării concursului internațional "TURUL CICLIST AL ȚINUTULUI SECUIESC – 2021"HCL
094/2021Modificarea şi completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.22/2017, privind stabilirea normativelor proprii de consum combustibil pentru Consiliul Local, serviciile publice subordonate acestuia şi Primăria Municipiului Gheorgheni, cu modificarea și completarea ulterioară prin H.C.L. nr.17/2019HCL
093/2021Revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal Gheorgheni asupra unor imobile situate în municipiul Gheorgheni, str. Carpaţi nr. 30, județul HarghitaHCL
092/2021Aprobarea Regulamentului de funcționare, întreținere și exploatare a imobilului: „Bazin de înot didactic" și a tarifelor ce se vor aplica în desfășurarea activitățiiHCL
091/2021Preluarea de la Compania Naţională de Investiţii S.A., în domeniul public al Municipiului Gheorgheni, a imobilului „Bazin de înot didactic"HCL
090/2021Aprobarea unor măsuri pentru organizarea serviciului public de ridicare a vehiculelor parcate/abandonate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni, respectiv aprobarea Regulamentului aferentHCL
089/2021Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptățite Dezső Árpád şi Dezső Emilia, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
088/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna august 2021HCL
087/2021Aprobarea finanţării cheltuielilor de întreținere a Sălii de sport „Basilides Tibor" GheorgheniHCL
086/2021Modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
085/2021Aprobarea modului și prețului de valorificare a lemnului fasonat din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni – anii de producție 2020 , 2021HCL
084/2021Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului „Tarisznyás Márton" din GheorgheniHCL
083/2021Punerea la dispoziția Centrului de Transfuzie Sanguină Harghita a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Lacu Roșu nr.7HCL
082/2021Aprobarea Planului Urbanistic Zonă de servicii turistice, agrement și sportHCL
081/2021Aprobarea acordării unei alocaţii bugetare pentru cofinanţarea activității sportive „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC, ediţia a XV-a 2021”HCL
080/2021Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Gheorgheni – Városi Sport Klub Gyergyó – ”VSK Gyergyó”HCL
079/2021Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al activității de voluntariat din cadrul Municipiului Gheorgheni și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
078/2021Darea în administrare către Muzeul Tarisznyás Márton din Gheorgheni a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, str. Carpaţi nr.7, județul Harghita HCL
077/2021Aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și a numărului de beneficiari, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Gheorgheni, anul şcolar 2020 – 2021HCL
076/2021Darea în administrare către Spitalul Municipal Gheorgheni a unor spații din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, str. Carpaţi nr. 7, județul HarghitaHCL
075/2021Modificarea H.C.L. nr.110/2020, privind organizarea serviciului de apă şi de canalizare în municipiul Gheorgheni prin extinderea Serviciului Public Local de Termoficare Gheorgheni şi reorganizarea acestuia în Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
074/2021Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2020 ale Societății Vitalissima S.R.L. din GheorgheniHCL
073/2021Revocarea H.C.L. nr.52/2021, privind aprobarea Contractului de asociere pentru finanțarea și realizarea lucrărilor de reabilitare, extindere, mansardare clădire existentă și amenajare curte cu teren de joacă la Grădiniţa „Csillagszem”, cu modificarea și completarea ulterioară prin H.C.L. nr.65/2021 HCL
072/2021Aprobarea recoltării masei lemnoase din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni – anul de producție 2021HCL
071/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iulie 2021HCL
070/2021Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Municipiul Gheorgheni prin Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni și U.A.T. Județul Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2HCL
069/2021Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului GheorgheniHCL
068/2021Constatarea rezilierii de drept a Contractului de dare în administrare nr.9258/2010HCL
067/2021Aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Municipiul Gheorgheni și U.A.T. Județul Harghita în vederea realizării proiectului de finanțare „Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Municipiul Gheorgheni”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. „Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B „Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2HCL
066/2021Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe trimestrul I al anului 2021HCL
065/2021Modificarea și completarea H.C.L. nr.52/2021, privind aprobarea Contractului de asociere pentru finanțarea și realizarea lucrărilor de reabilitare, extindere, mansardare clădire existentă și amenajare curte cu teren de joacă la Grădiniţa „Csillagszem” HCL
064/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna iunie 2021HCL
063/2021Aprobarea Devizului general, respectiv a Indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic, aferente obiectivului de investiţie „Eficientizarea energetică a Casei de Cultură din Municipiul Gheorgheni”HCL
062/2021Aprobarea asocierii U.A.T. Municipiul Gheorgheni cu U.A.T. Județul Harghita în vederea realizării în comun a investiției „Amenajare drum de tranzit al municipiului Gheorgheni pentru DN 12, Nord – Sud”HCL
061/2021Aprobarea încheierii unui Parteneriat de implementare între U.A.T. Municipiul Gheorgheni și Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în scopul realizării obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Gheorgheni”HCL
060/2021Modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții, și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal GheorgheniHCL
059/2021Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2021HCL
058/2021Aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, în vederea încredințării managementului Muzeului „Tarisznyás Márton” din GheorgheniHCL
057/2021Defalcarea sumei alocate pentru finanţarea serviciilor sociale din Municipiul Gheorgheni, pe anul 2021HCL
056/2021Indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2022HCL
0552021Încheierea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământHCL
054/2021Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
053/2021Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului GheorgheniHCL
052/2021Aprobarea Contractului de asociere pentru finanțarea și realizarea lucrărilor de reabilitare, extindere, mansardare clădire existentă și amenajare curte cu teren de joacă la Grădiniţa „Csillagszem” HCL
051/2021Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru persoanele adulte internate în centre de îngrijire și asistență socială
HCL
050/2021Participarea Municipiului Gheorgheni la finanţarea costului anual pentru copii/tineri instituţionalizaţi sau aflaţi la asistenţi maternali profesionişti
HCL
049/2021Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022–2024HCL
048/2021Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire case de locuit – strada Kiss Antal, f.n. municipiul Gheorgheni, județul Harghita HCL
047/2021Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în Consiliul administrativ al Teatrului Figura Stúdió Színház din GheorgheniHCL
046/2021Completarea H.C.L. nr.14/2021, privind aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului 2238/96/2017HCL
045/2021Completarea H.C.L. nr.13/2021, privind aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului civil nr. 148/96/2018HCL
044/2021Completarea H.C.L. nr.12/2021, privind aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului civil nr.261/96/2018HCL
043/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna mai 2021HCL
042/2021Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru încredințarea managementului Muzeului „Tarisznyás Márton” din GheorgheniHCL
041/2021Darea în administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni a unor aparate medicale achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din municipiul Gheorgheni”HCL
040/2021Modificarea H.C.L. nr.26/2021, privind convocarea unei Adunări Generale a Asociaților S. C.Monturist S.R.L. Gheorgheni, mandatarea consilierilor locali, pentru reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în AGA şi stabilirea obiectivelor de urmărit HCL
039/2021Modificarea și completarea H.C.L. nr.152/2012, privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţiiHCL
038/2021Aprobarea utilizării excedentului anilor precedenţi precum şi a Listei provizorii a programului de investiţii publice al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
037/2021Înființarea serviciului public local Salvamont, respectiv modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
036/2021Propunerea pentru atribuire în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptățite László Imre şi László Olga, conform prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
035/2021Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a unui număr de 4 amplasamente în completarea celor predate anterior în vederea executării obiectivului de investiţii: „Consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea Patinoarului Artificial din Municipiul Gheorgheni, județul Harghita”HCL
034/2021Aprobarea prețului unic pentru apa potabilă și a tarifului unic pentru canalizare-epurare, pentru Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare – Gheorgheni, județul HarghitaHCL
033/2021Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni, pe anul 2020HCL
032/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna aprilie 2021HCL
031/2021Aprobarea utilizării excedentului anilor precedenţi precum şi a Listei provizorii a programului de investiţii publice al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
030/2021Modificarea H.C.L. 19/ 2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr. 7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9-11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin blocurile 10, 20, 23, 24, 12” și a cheltuielilor legate de proiectHCL
029/2021Modificarea H.C.L. 21/2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: cartierul Florilor, Blocurile 45E, 49, 43, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11,3” și a cheltuielilor legate de proiectHCL
028/2021Aprobarea valorificării lemnului fasonat la drum din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni – anul de producţie 2020HCL
027/2021Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local GheorgheniHCL
026/2021Convocarea unei Adunări Generale a Asociaţilor S. C. Monturist S.R.L. Gheorgheni, mandatarea consilierilor locali, pentru reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în AGA şi stabilirea obiectivelor de urmăritHCL
025/2021Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis,
a unor suprafețe de 54,00 mp, respectiv 250,78 mp din imobilul situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.16, municipiul Gheorgheni, județul Harghita, aflat în administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni
HCL
024/2021Aprobarea închirierii, prin procedura de licitație publică cu plic închis,
a unor suprafețe de 10,00 mp, respectiv 0,50 mp din imobilul situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.16, municipiul Gheorgheni, județul Harghita, aflat în administrarea Spitalului Municipal Gheorgheni
HCL
023/2021Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021HCL
022/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna martie 2021HCL
021/2021Aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51, Cartierul Bucin, blocurile 18,6,11,3” și a cheltuielilor legate de proiectHCL
020/2021Modificarea H.C.L. nr.57/2020, privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic – şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51,
Cartierul Bucin, blocurile 18 ,6, 11, 3”
HCL
019/2021Aprobarea proiectului ”Reabilitarea termică a unor blocuri din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr. 7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9 –11, Bulevardul Lacu Rosu nr. 5 B, Cartierul Bucin blocurile 10, 20, 23, 24,12” şi a cheltuielilor legate de proiectHCL
018/2021Aprobarea modificării H.C.L. nr.58/2020, privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr.7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9–11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10, 20, 23, 24,12”HCL
017/2021Aprobarea Regulamentului de acordare-valorificare material lemnos către populaţia Municipiului GheorgheniHCL
016/2021Aprobarea dizolvării și lichidării „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare GYERVÍZ”HCL
015/2021Aprobarea achiziționare de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul dosarului nr.776/96/2015*HCL
014/2021Aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului 2238/96/2017HCL
013/2021Aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului civil nr.148/96/2018HCL
012/2021Aprobarea achiziționării de servicii juridice în cadrul Dosarului civil nr.261/96/2018HCL
011/2021Aprobarea denunțării unilaterale a Contractului de asistență juridică în cadrul Dosarului nr.148/96/2018HCL
010/2021Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, în urma reorganizăriiHCL
rectificare
009/2021Aprobarea închirierii prin procedura de licitație publică, cu plic închis, a unei suprafețe din imobilul situat pe bulevardul Lacu Roșu nr.7,municipiul Gheorgheni, județul HarghitaHCL
008/2021Actualizarea listei partizilor de masă lemnoasă provenite din proprietatea publică a Municipiului Gheorgheni, anii de producție 2017–2020, și stabilirea prețurilor de pornire la licitație/negociereHCL
007/2021Utilizarea excedentului rezultat la sfârșitul anului 2020HCL
006/2021Aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021HCL
005/2021Aprobarea schimbării temporare a destinației unei suprafețe din parterul fostului „Dispensar urban” în structură medicală – centru de vaccinareHCL
004/2021Aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităţiiHCL
003/2021Aprobarea organizării reţelei şcolare în unităţile de învăţământpreuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Gheorgheni, pentru anul şcolar 2021 – 2022HCL
002/2021Aprobarea prețurilor pentru activitățile de golire sistem, vidanjare, spălare, executate de către Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – GheorgheniHCL
001/2021Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna februarie 2021HCL