ttttt
no.titledownload
056/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
055/2020Aprobarea participării Muncipiului Gheorgheni în cadrul Programului Termoficare 2019-2027HCL
054/2020Aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului Gheorgheni”HCL
A1-2
A3
053/2020Aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului GheorgheniHCL
Anexa
052/2020Încheierea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuieli personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ
HCL
051/2020Stabilirea Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitateHCL
050/2020Reactualizarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, constituite prin H.C.L. nr.120/2016, cu modificările ulterioare
HCL
049/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
A1-7
048/2020Constituirea Comisiei de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului Municipal Gheorgheni, respectiv a Comisiei de soluţionare a contestaţiilorHCL
047/2020Prelungirea duratei Contractului de închiriere nr.2189/2010HCL
046/2020Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Case de locuit şi centru hipic terapeuticHCL
Anexa
045/2020Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Gheorgheni, şi a modalităţii de gestiuneHCL
Anexa
044/2020Aprobarea Regulamentului de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Gheorgheni, judeţul HarghitaHCL
Anexa
043/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, în favoarea Parohiei Unitariene Gheorgheni, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
042/2020propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite Farkas Emeric, şi Farkas Ana, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
041/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanei îndreptăţite Burján Ladislau, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHCL
040/2020Aprobarea Regulamentului pentru aplicarea taxei speciale pentru eliberarea de extrase din planurile digitalizate – plan de situaţie şi plan de încadrare în zonăHCL
039/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna aprilie 2020HCL
038/2020Încheierea unor contracte de finanţare cu Spitalul Municipal GheorgheniHCL
037/2020Validarea mandatului de consilier local al doamnei Nicuţă Nicoleta în cadrul Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
036/2020Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului „Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor blocurile 45E, 49, 43,44, Cartierul Bucin, blocurile 18, 6, 11"HCL
035/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
034/2020Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni"HCL
033/2020Modificarea H.C.L. nr.106/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Reconfigurarea infrastructurii de mobilitate urbană în străzile: Selyem, Stejarului, Scurtă, Frasinului, strada Miron Cristea, str. Dr. Fejér Dávid şi strada Rákóczi Ferenc din Municipiul Gheorgheni"HCL
032/2020Modificarea H.C.L. nr.86/2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, şi a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţie „Reconfigurarea infrastructurii de mobilitate urbană în Municipiul Gheorgheni"HCL
031/2020Desemnarea şi alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni din data de 13 martie 2020HCL
030/2020Aprobarea încheierii unui contract de locaţiune necesară carantineiHCL
029/2020Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 HCL
028/2020Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
027/2020Aprobarea Procedurii de stabilire a contribuţiei asigurate din bugetul local al Municipiului Gheorgheni, pentru furnizarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliuHCL
Anexa
026/2020Defalcarea sumei alocate pentru finanţarea serviciilor sociale din Municipiul Gheorgheni, pe anul 2020HCL
025/2020Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023HCL
024/2020Aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective noi de investiţii
HCL
023/2020Revocarea H.C.L. nr.153/2019, cu modificările ulterioare, respectiv predarea imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit „Csillagszem” către Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, şi aprobarea condiţiilor privind realizarea investiţieiHCL
022/2020Aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Gheorgheni şi administrarea Consiliului Localal Municipiului Gheorgheni HCL
021/2020Suportarea din bugetul local a diferenţei rezultate în urma depunerii ofertei financiare privind investiţia „Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni” HCL
020/2020Reprimirea în administrarea Municipiului Gheorgheni a sectoarelor de drum care în urma aprobării P.U.G., prin H.C.L. nr.137/2018, aparţin intravilanului municipiului Gheorgheni HCL
019/2020Aprobarea angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice şi creditelor bugetare până la exercitarea bugetului iniţial pe anul 2020HCL
018/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna martie 2020HCL
017/2020Modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa1
Anexa2
016/2020Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
Anexa
015/2020Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Gheorgheni, pentru perioada 2020-2025HCL
Anexa
014/2020Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Dobrean Teodor-Constantin şi vacantarea locului de consilier localHCL
013/2020Aprobarea angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice şi creditele bugetare până la aprobarea bugetului iniţial pe anul 2020HCL
Anexa
012/2020Aprobarea Cererii de tragere din facilitatea de credit pentru proiectul „Amenajarea unui parc în strada Constructorilor, f.n. din municipiul Gheorgheni, prin reconversia şi refuncţionalizarea terenului vacant şi neutilizat”HCL
011/2020Utilizarea excedentului rezultat din activităţile finanţate integral din venituri propriiHCL
010/2020Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa
009/2020Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni şi ale serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa
008/2020Aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020HCL
007/2020Aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităţiiHCL
Anexa
006/2020Modificarea Acordului cu Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România pentru reabilitarea, extindere mansardare, a clădirii Grădiniţei „Csillagszem”, situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăţiei nr.3, judeţul Harghita – aprobat de H.C.L. nr.153/2019, completat prin H.C.L. nr.169/2019HCL
005/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanei îndreptăţite Solyom Éva-Elisabeta, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
004/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite Bándrovszky Elisabeta şi Bandrovszky Antal, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
003/2020Aprobarea organizării reţelei şcolare în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică de pe raza municipiului Gheorgheni, pentru anul şcolar 2020 – 2021HCL
Anexa
002/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna februarie 2020HCL
001/2020Utilizarea excedentului rezultat din activităţile finanţate integral din venituri propriiHCL