ttttt
számtartalomdokumentumok
023/2020Revocarea H.C.L. nr.153/2019, cu modificările ulterioare, respectiv predarea imobilului în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit „Csillagszem” către Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, şi aprobarea condiţiilor privind realizarea investiţieiHCL
022/2020Aprobarea cererii de trecere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Gheorgheni, cartierul Florilor bl. 51, judeţul Harghita, din domeniul public al statului român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Gheorgheni şi administrarea Consiliului Localal Municipiului Gheorgheni HCL
021/2020Suportarea din bugetul local a diferenţei rezultate în urma depunerii ofertei financiare privind investiţia „Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni” HCL
020/2020Reprimirea în administrarea Municipiului Gheorgheni a sectoarelor de drum care în urma aprobării P.U.G., prin H.C.L. nr.137/2018, aparţin intravilanului municipiului Gheorgheni HCL
019/2020Aprobarea angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice şi creditelor bugetare până la exercitarea bugetului iniţial pe anul 2020HCL
018/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna martie 2020HCL
017/2020Modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa1
Anexa2
016/2020Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni pe anul 2020HCL
Anexa
015/2020Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Gheorgheni, pentru perioada 2020-2025HCL
Anexa
014/2020Constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Dobrean Teodor-Constantin şi vacantarea locului de consilier localHCL
013/2020Aprobarea angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru investiţii publice şi creditele bugetare până la aprobarea bugetului iniţial pe anul 2020HCL
Anexa
012/2020Aprobarea Cererii de tragere din facilitatea de credit pentru proiectul „Amenajarea unui parc în strada Constructorilor, f.n. din municipiul Gheorgheni, prin reconversia şi refuncţionalizarea terenului vacant şi neutilizat”HCL
011/2020Utilizarea excedentului rezultat din activităţile finanţate integral din venituri propriiHCL
010/2020Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni, şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa
009/2020Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni şi ale serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului GheorgheniHCL
Anexa
008/2020Aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020HCL
007/2020Aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităţiiHCL
Anexa
006/2020Modificarea Acordului cu Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România pentru reabilitarea, extindere mansardare, a clădirii Grădiniţei „Csillagszem”, situat în municipiul Gheorgheni, bulevardul Frăţiei nr.3, judeţul Harghita – aprobat de H.C.L. nr.153/2019, completat prin H.C.L. nr.169/2019HCL
005/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanei îndreptăţite Solyom Éva-Elisabeta, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
004/2020Propunerea pentru atribuirea în proprietate a terenului intravilan, situat în municipiul Gheorgheni, persoanelor îndreptăţite Bándrovszky Elisabeta şi Bandrovszky Antal, conform prevederilor art.36, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare HCL
003/2020Aprobarea organizării reţelei şcolare în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică de pe raza municipiului Gheorgheni, pentru anul şcolar 2020 – 2021HCL
Anexa
002/2020Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pe luna februarie 2020HCL
001/2020Utilizarea excedentului rezultat din activităţile finanţate integral din venituri propriiHCL