ttttt

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Municipiul Gheorgheni, cu sediul în P-ţa Libertăţii, nr.27, Gheorgheni, 535500, judeţul Harghita, în calitate de Operator, colectează şi procesează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor).

Rolul prezentei note de informare este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate şi scopul în care acestea sunt folosite.
Vă invităm să citiţi această notă de informare cu atenţie.

Ce sunt datele cu caracter personal:
Datele cu caracter personal sunt orice fel de informaţii referitoare la o persoană fizică care pot duce la identificarea ei (Dumneavoastră în calitate de persoană vizată), în mod direct sau indirect.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în cadrul instituţiei în calitate de Operator sunt:
• Numele şi Prenumele;
• Adresa de domiciliu/reşedinţă;
• Adresa de e-mail;
• Codul numeric personal;
• Seria şi nr. CI/BI;
• Imaginea;
• Date privind sănătatea;
• Categorii de date cu caracter personal, în funcție de serviciul efectiv prestart, precum şi în vederea oferirii unor reduceri și/sau beneficii anumitor categorii de persoane îndreptățite, etc.

Ne rezervăm dreptul de a solicita şi alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Instituţiei, strict în conformitate cu prevederile legale.
Colectarea şi utilizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul interacțiunii cu această Instituţie publică, are loc în scopul prestării serviciilor publice de interes local cu privire la:
• Servicii sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
• Sănătate;
• Cultură;
• Educaţie;
• Tineret;
• Sport;
• Ordine publică;
• Situaţii de urgenţă;
• Protecţia şi refacerea mediului;
• Conservarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
• Dezvoltare urbană;
• Evidenţa persoanelor;
• Drumuri publice;
• Servicii comunitare de utilitate publică:
• Activităţi de administraţie social-comunitară;
• Locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
• Punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
• Alte servicii publice stabilite prin lege;
Scopurile prelucrării, pe activităţi:
• Impozitele şi taxele locale, amenzi contravenţionale, muncă în folosul comunităţii,
• Colectare debite/ recuperare creanţe;
• Emitere autorizaţii/ licenţe;
• Resurse umane;
• Fond funciar;
• Gestiunea economico-financiară şi administrativă;
• Darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului Gheorgheni;
• Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Municipiului Gheorgheni;
• Evidenţa populaţiei şi Stare civilă;
• Protecţia şi asistenţa socială;
• Urbanism şi amenajarea teritoriului;
• Registrul electoral – evidenţă electorală ;
• Arhivă
• Statistică
• Registratura, Relaţii publice, Secretariat.
• Soluţionare petiţii/sesizări;
• Gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese;

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Instituţia noastră, prin serviciile/birourile/compartimentele din structură, nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții/a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate, etc.

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.679/2016).
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

Temeiurile juridice potrivit cărora prelucrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal:

1. În cadrul realizării obiectului contractului de prestare a serviciului public, temeiurile juridice sunt cele prevăzute de:
● 6 alin. 1 lit. b) din RGPD, respectiv „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;
● 6 alin. 1 lit. c) din RGPD, respectiv „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului”;
● interesul legitim al Municipiului în calitate de Operator cu respectarea dispozițiilor art.5 din RGPD.

2. În procesul de recrutare și pe perioada executării contractelor de muncă sau aflate în legătură cu serviciul public prestat, temeiurile juridice sunt cele prevăzute de:
● 6 alin. 1 lit. b) din RGPD, respectiv „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;
● 6 alin. 1 lit. c) din RGPD, respectiv „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului”;
● interesul legitim al Municipiului în calitate de Operator cu respectarea dispozițiilor art.5 din RGPD.

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal:
• Autorităţile statului, inclusiv autorităţi administrative, fiscale, juridice sau cu atribuţii de control.
• Responsabilul cu protecţia datelor Dumneavoastră cu caracter personal.

Păstrarea datelor cu caracter personal :
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar, pentru scopurile menţionate mai sus, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale:
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:
• Dreptul la informare. Fiecare persoană fizică are dreptul de a fi informată asupra oricărei prelucrări de date cu caracter personal aparținând acesteia.
• Dreptul la acces la date. Persoanele vizate își pot accesa datele personale pentru a verifica legalitatea prelucrării .
• Dreptul la rectificare. Permite persoanelor vizate să ceară corectarea datelor inexacte.
• Dreptul la ștergerea datelor sau Dreptul de a fi uitat. Persoanele vizate pot cere ștergerea datelor personale, care le aparțin.
• Dreptul la restricționarea prelucrării. Persoanele vizate pot cere restricționarea prelucrării datelor lor.
• Dreptul la portabilitatea datelor. Existenta acestui drept le conferă persoanelor fizice posibilitatea de a își transfera datele cu caracter personal de la un operator la altul.
• Dreptul de opoziție. Persoanele vizate se pot opune prelucrării datelor personale în scopuri precum direct marketing sau alte scopuri bazate pe interesul legitim al operatorului.
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu caracter semnificativ. Persoanele au dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate doar pe prelucrare automată care ar putea avea efecte juridice sau care ar putea să le afecteze într-un mod semnificativ.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa instituţiei noastre cu o solicitare scrisă, datată şi semnată care poate fi depusă la Registratura Municipiului Gheorgheni sau poate fi transmisă prin e-mail la adresa: primaria@gheorgheni.ro sau trimisă prin poştă la sediul instituţiei: Municipiul Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, Nr: 27, Jud. Harghita, Cod poştal 535500
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Municipiul Gheorgheni vă informează că evaluează şi îmbunătăţeşte în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Detalii suplimentare precum şi eventuale actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteţi găsi şi pe site-ul instituţiei www.gheorgheni.ro – secţiunea Protecţia Datelor cu caracter personal.

Datele de contact ale Responsabilului cu protecţia datelor :
• Numele şi prenumele: Hăineală Csilla, Referent RU
• Adresă e-mail: resurse.umane.2@gheorgheni.ro
• Tel.: 0266-364-650
Program de lucru:
luni-joi: 8:00-16:00
vineri: 8:00-14.30