Secretar

Direcția generală tehnică și de urbanism

Direcția tehnică

Direcția economică

Direcția de asistenţă socială

Serviciul achiziţii publice, investiţii programe şi proiecte

Serviciul juridic contencios administrativ

Biroul relații cu publicul și resurse umane

Biroul turism, tineret și relații externe

Compartimentul audit intern

Serviciul public comuitar local de evidenţă a persoanelor

Compartiment protecția civilă, sănătate și securitate în muncă

Secretariat