1. Administrarea patrimoniului, buget, finanțe, crearea surselor de venituri proprii

2. Dezvoltarea economico-socială, elaborarea politicii industriale și agrare, sprijinirea inițiativei particulare, dezvoltare regională, turism

3. Urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

4. Învăţământ, tineret, sport, agrement

5. Juridică, etică, administraţie publică locală, respectarea libertăţilor cetăţeneşti, menţinerea ordinii publice, apărare

6. Sănătate, cultură, protecţie socială, culte, relaţii cu oraşele înfrăţite

7. Servicii publice

8. Comisia de validare