ttttt

Anunţ concurs - funcţionar public

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, pentru funcție publică de conducere:

Denumirea postului:
- șef serviciu la Serviciul achiziții publice, investiții programe şi proiecte

Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, sau domeniul de licență: științe juridice sau științe economice conform prevederilor H.G. nr.299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializărilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020 - 2021;
- absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare executării funcției publice.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni :
- Proba scrisă: 15  noiembrie 2021, ora 10:00
- Proba interviu: 17  noiembrie 2021, ora 10:00

Termen de depunere a dosarelor: 14.10.2021 – 02.11.2021

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

Rezultatul final al concursului