ttttt

Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 3: Sprijinirea Tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; prioritatea de investiții 3.1: sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, înclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.
Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale. Beneficiar: UAT Gheorgheni.

Titlul proiectului: Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor, bl. 45E, 49, 43, 44, 46, 51; cart. Bucin, bl. 18, 6, 11, 3.

Cod SMIS Proiect: 137449;
Contract de finanțare nr.: 6955/ 15.06. 2021;
Perioada de împlementare a proiectului: 93 luni, respectiv între data de 01. 03. 2016 și 30. 11. 2023.
Începutul contractului de finanțare: 15. 06. 2021.

Comunicat de presă - Anunț începere proiect

Valoarea contractului:
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 23.291.320,11 lei, din care: valoarea eligibilă nerambusabilă din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională): 10.859.573,42 lei (51%); valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.916.396,30 lei (9 %); valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 8.517.312, 48 lei (40 %).

Obiectivul Contractului de finanțare:
(1) Obiectivul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM (Autoritate de Management), după caz OI (Organizația Intermediară), pentru împlementarea Proiectului mai sus amintit, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare.
(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și natională aplicabile acestuia.
(3) AM/ OI se angajează să plătească finanțarea nerambusabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.