ttttt

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE GHEORGHENI
cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,

în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de:

- instalatori – 4 posturi

Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.

Acte necesare înscrierii:
Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;
Curriculum vitae;
Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
Data, ora şi locul depunerii dosarelor de înscriere: 24.02.2020, ora 15.00, Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita
Data, ora şi locul organizării probei scrise: 25.02.2020, ora 10.00, Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita;
Data, ora şi locul interviului/probei practice: Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita – 25.02.2020, ora 12.00;
Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afişează în data de 26.02.2020, ora 15.00. la Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita și pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE – ing. Erös János, tel 0748 454 834.

BIBLIOGRAFIE

Detalii tehnice privind modulul termic – definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro; - PENTRU INSTALATORI
Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro; - PENTRU INSTALATORI
Probă practică ce constă în îndeplinirea unor sarcini tehnice.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Erös János