ttttt

Anunț concurs - post contractual

Municipiul Gheorgheni cu sediul în localitatea Gheorgheni, P-ţa Libertăţii, nr.27, jud. Harghita, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată:

Denumirea postului:
- inspector de specialitate, IA  la Compartiment prestații și servicii sociale

Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale conform prevederilor H.G. nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022;
- vechime în specialitatea studiilor - minim 7 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Municipiului Gheorgheni:
- Proba scrisă:      26 aprilie 2022, ora 10:00
- Proba interviu:   în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: tel: 0266-364650/214

Bibliografie

Formular înscriere concurs